Kungsbacka stad

Aranäs etapp 3

Aktuellt

Utbyggnaden av Aranäs stadsdel är en omfattande strategisk stadsförnyelse som berör stora delar av södra Kungsbacka stad. Stadsdelen byggs successivt ut enligt en struktur och etappindelning som kommunfullmäktige beslutade 2005.

Målet för hela stadsdelen är att den ska bygga vidare på den befintliga rutnätstrukturen i innerstaden men med ett samtida uttryck. Genom att bygga en blandning av bostäder och verksamheter vill Kungsbacka kommun skapa en livfull och trygg stadsdel som lever över dygnet.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget innebär en utbyggnad av bostäder och centrumfunktioner i tre kvarter i varierande höjder. I områdets östra del föreslås ett parkeringshus i fyra våningar samt lokaler för bil- och cykelservice.

I planområdet ingår till kvarteren angränsande gator samt två befintliga parkeringskvarter. Närmast järnvägen i öster föreslås ett parkområde med ett bullerskydd samt en återvinningsplats.

Bebyggelsen ska gestaltas med en samtida och stadsmässig karaktär. Den nya bebyggelsen ska samspela med bebyggelsen i det befintliga Aranäs stadsdel och med Innerstaden, men ha en egen identitet för att skapa mångfald och variation i stadsdelen. Sockelvåningarna ska ha en högre takhöjd för att skapa en flexibilitet och möjliggöra för verksamheter. Parkeringshuset ska gestaltas med fokus på att skapa trygghet samt för att skapa variation längs med Lindens gata.

Exploatör etapp 3

Lindbäcks Bostads AB

Aranäs etapp 4

Läs om Aranäs etapp 4 här

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna