Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Beroende på var du bor och vad anläggningen ska användas till behöver du antingen ansöka om tillstånd eller göra en skriftlig anmälan. Det gäller både om det är en ny avloppsanläggning eller om du ändrar den befintliga.

Ansök om tillstånd för eller anmäl enskilt avlopp

Skicka in undertecknad blankett samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Miljö & Hälsoskydd
434 81 Kungsbacka

Ansökningshandlingar:

  • En situationsplan som visar avloppsanläggningens läge, fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, uppställningsplats för slamsugningsfordon, läge och avstånd till vattenbrunnar inom 200 meter, vattendrag eller dräneringar inom 30 meter från planerad infiltration/markbädd.
  • Tillstånd från markägare om anläggningen ska ligga på någon annans mark.
  • Om markbaserad anläggning som infiltration eller markbädd: plan- och profilritning med höjdangivelser.
  • Om minireningsverk, biomoduler eller filteranläggning för bad, disk och tvätt: tillverkarens journal och kontrollplan, drift- och underhållsinstruktioner, samt redovisning av hur service ska gå till.

Du kan beställa underlaget till situationsplanen genom kommunens kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00.

Avgifter

Anlägga nytt avlopp

Det finns flera anläggningar att välja mellan. Var du bor och vad anläggningen ska användas till avgör vilken som är bäst. 

Anlägga nytt avlopp

Sköta mitt avlopp

Vi rekommenderar att du en gång om året ser över ditt avlopp, till exempel i samband med slamsugningen. Då kan du slippa onödiga kostnader för en ny avloppsanläggning.

Sköta mitt avlopp

Läs mer om slam och latrin

Tillsyn av avlopp

Miljö & Hälsoskydd gör varje år tillsyn på mellan 500-800 avlopp. Sedan 2010 gör vi planerad tillsyn i ett område i taget, varje område brukar motsvara ett vattendrags avrinningsområde.

Tillsyn av avlopp

Dokument