Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna får du veta när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens, hur du hanterar schaktmassor och ansöker om att ansluta till kommunalt avlopp.

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov. 

Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Så går det till

Se vår film om hur det går till när man söker bygglov och vad de olika stegen innebär. Slå gärna på ljudet på din dator. 

Öppet hus varje måndag

Varje helgfri måndag klockan 15-18 har vi Öppet hus. Då kan du som planerar att bygga eller vill ha hjälp innan du lämnar in handlingar träffa en handläggare för att få råd och information. Varje besök tar ungefär 15 minuter och du bokar tid i receptionen i stadshusets entré när du kommer. Sista tiden som delas ut är klockan 17:30.

Medan du väntar på din tur kan du passa på att ställa korta frågor till våra handläggare som finns i entrén.

Om du har ett pågående ärende kan du boka tid direkt med din handläggare eller söka honom eller henne via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

På tisdagar kopplas inga telefonsamtal från Kungsbacka direkt vidare till oss på Byggnadsförvaltningen. Då arbetar vi koncentrerat med handläggning av nya och pågående ärenden.

Så går det i mitt ärende

Med Byggnadsförvaltningens webbdiarium kan du logga in och följa ditt ärende, till exempel se när remisser kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet. 

Gå till webbdiarium för bygglov

Exempel på bygglovsbefriade åtgärder

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade eller behöver en anmälan. Här hittar du information om vad som gäller för några vanliga åtgärder:

Sök tillstånd eller anmäl enligt miljölagstiftningen

Det finns vissa saker som kan påverka miljön vid ett byggarbete. Då behöver du söka tillstånd eller anmäla till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Förorenad mark

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Om du misstänker att marken kan vara förorenad eller upptäcker en förorening i marken behöver du anmäla detta omgående till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Läs mer om förorenade områden

Schaktmassor

Ska du schakta, fylla ut mark eller göra någon annan betydande ändring av marknivån utanför planlagt område kan du behöva göra en anmälan till Länsstyrelsen enligt Miljöbalken. Man kan ibland använda schaktmassor från en tomt till ett annat bygge på en annan fastighet. Då krävs en anmälan till Miljö & Hälsoskydd om användning av avfall för anläggningsändamål.

Utanför detaljplanelagt område kan det istället behövas en så kallad 12:6-anmälan till länsstyrelsen.

Läs mer om schaktmassor

Vattenverksamhet

Behöver du ändra vattenflöden eller gör en byggnation som påverkar grundvatten eller ytvatten kan det behövas en anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Läs mer om vattenverksamhet (extern länk)

Särskild hänsyn

Det kan finnas saker på tomten som kräver särskild hänsyn och som inte kan tas bort eller påverkas hur som helst. Flytt eller annan påverkan på stengärdsgård, stenröse eller liknande kräver en ansökan om dispens från biotopskyddet.

Ansökan om dispens från biotopskyddet (extern länk)

Fornminnen

Du kan också behöva ansöka om tillstånd enligt kulturmiljölagen om det finns fornminnen på tomten som kan påverkas.

Läs mer om arkeologi och fornlämningar (extern länk)

Riva eller ändra på tomten

Bor du inom detaljplan behöver du rivningslov när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad.

Sök rivningslov

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov. Bor du utom detaljplan behöver du ibland anmäla till länsstyrelsen om du gör större markförändringar.  

Sök marklov 

Strandskydd 

Generellt tillåts inte byggnadsarbeten inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Läs mer om strandskyddet och/eller sök dispens

Anmälan av bergvärmepump

Innan du installerar en bergvärmeanläggning måste du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Läs mer om installation av bergvärme

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Läs mer om enskilt avlopp

Kommunalt avlopp

Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

Läs mer om kommunalt avlopp

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Läs mer om kulturhistoriska byggnader 

Kartor och mätningsuppdrag

I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. 

Beställ karta

Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.

Beställ utstakning eller lägeskontroll

Inom eller utom detaljplan?

Med hjälp av Kungsbackas webbkarta kan du ta reda på om du bor inom eller utanför detaljplanerat område. Detaljplanen styr vad du får göra med ditt hus.  

Detaljplaner på webbkartan 

Dagvatten inom detaljplan

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

Läs mer om dagvatten

Ingen kommunal tomtkö

Kungsbacka har ingen kommunal tomtkö, bland annat på grund av att kommunen inte äger så mycket mark. Du hittar lediga tomter via mäklare eller husföretag.