Bygga nytt, ändra eller riva

På de här sidorna får du veta när du ska söka bygglov och förhandsbesked eller göra en anmälan. Du kan beställa kartor och mätningsuppdrag samt få information om strandskyddsdispens, kulturhistoriskt värdefulla byggnader, hur du hanterar schaktmassor och ansöker om att ansluta till kommunalt avlopp.

Bygga nytt, bygga om eller bygga till mitt hus

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall bygglov.

Sök bygglov 

Om du vill bygga ett nytt hus på en ny tomt utanför detaljplanerat område kan du söka förhandsbesked innan du söker bygglov. 

Sök förhandsbesked

Se vår film om hur det går till när man söker bygglov och vad de olika stegen innebär.

 

Bygga/anlägga/installera/sätta upp något av följande:

Vissa åtgärder är bygglovsbefriade eller behöver en anmälan. Här hittar du information om vad som gäller för några vanliga åtgärder:

Du kan även behöva söka tillstånd eller anmäla vissa saker enligt miljölagstiftningen

Det finns vissa saker som kan påverka miljön vid ett byggarbete. Då behöver du söka tillstånd eller anmäla till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Förorenad mark

I samband med nybyggnation, rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader är förorenade. Det innebär att de innehåller skadliga ämnen som kan påverka människors hälsa eller miljön.

Om du misstänker att marken kan vara förorenad eller upptäcker en förorening i marken behöver du anmäla detta omgående till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Du ska då ha en plan för hur du avgränsar föroreningen och ta hand om den innan du kan fortsätta att bygga. Det är därför klokt att ha en beredskap för eventuella föroreningar i marken innan du börjar själva bygget, för att inte riskera onödiga stillestånd i byggprocessen.

Läs mer om förorenade områden

Ska du schakta, fylla ut mark eller göra någon annan betydande ändring av marknivån utanför planlagt område kan du behöva göra en anmälan enligt Miljöbalken kapitel 12 § 6 till länsstyrelsen. Det gäller även om du ska avverka, borra eller liknande utanför planlagt område.

Får du schaktmassor över och ska transportera bort dem från tomten räknas de som avfall och ska omhändertas på ett korrekt sätt. Man kan ibland använda schaktmassor från en tomt till ett annat bygge på en annan fastighet. Då krävs en anmälan till Miljö & Hälsoskydd om användning av avfall för anläggningsändamål.

Läs mer om schaktmassor

Behöver du ändra vattenflöden eller gör en byggnation som påverkar grundvatten eller ytvatten kan det behövas en anmälan om vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Läs mer om vattenverksamhet (extern länk)

Det kan finnas saker på tomten som kräver särskild hänsyn och som inte kan tas bort eller påverkas hur som helst. Flytt eller annan påverkan på stengärdsgård, stenröse eller liknande kräver en ansökan om dispens från biotopskyddet.

Ansökan om dispens från biotopskyddet (extern länk)

Du kan också behöva ansöka om tillstånd enligt kulturmiljölagen om det finns fornminnen på tomten som kan påverkas.

Läs mer om arkeologi och fornlämningar (extern länk)

Så går det i mitt ärende

Med Byggnadsförvaltningens webbdiarium kan du logga in och följa ditt ärende, till exempel se när remisser kommer in och när en handläggare tilldelats ärendet. 

Gå till webbdiarium för bygglov

Riva eller ändra på tomten

Bor du inom detaljplan behöver du rivningslov när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad.

Sök rivningslov

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov. Bor du utom detaljplan behöver du ibland anmäla till länsstyrelsen om du gör större markförändringar.  

Sök marklov 

Ingen kommunal tomtkö

Kungsbacka har ingen kommunal tomtkö, bland annat på grund av att kommunen inte äger så mycket mark. Du hittar lediga tomter via mäklare eller husföretag. 

Strandskydd 

Generellt tillåts inte byggnadsarbeten inom strandskyddat område, men om det finns särskilda skäl kan du få dispens.

Läs mer om strandskyddet och/eller sök dispens

Anmälan av bergvärmepump

Innan du installerar en bergvärmeanläggning måste du anmäla det till Miljö & Hälsoskydd.

Läs mer om installation av bergvärme

Enskilt avlopp

Om din fastighet inte är ansluten till det kommunala avloppsnätet måste du själv ordna rening av avloppsvattnet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att reningsanläggningen fungerar som den ska.

Läs mer om enskilt avlopp

Kommunalt avlopp

Du kan ha antingen kommunalt vatten och avlopp, eller enskilt avlopp och dricksvatten från egen brunn.

Läs mer om kommunalt avlopp

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Det finns särskilda krav på utformning och val av material när du ska underhålla, bygga om eller bygga till en kulturhistoriskt värdefull byggnad. 

Läs mer om kulturhistoriska byggnader 

Kartor och mätningsuppdrag

I bygglovsansökan behöver du skicka med en situationsplan baserad på kommunens nybyggnadskarta eller kartunderlag för situationsplan. 

Beställ karta

Innan du börjar bygga måste byggnadens läge stakas ut på marken. Efter att grundläggningen utförts behövs en lägeskontroll.

Beställ utstakning eller lägeskontroll

Inom eller utom detaljplan

Med hjälp av Kungsbackas webbkarta kan du ta reda på om du bor inom eller utanför detaljplanerat område. Detaljplanen styr vad du får göra med ditt hus.  

Detaljplaner på webbkartan 

Dagvatten inom detaljplan

Dagvatten är regn- och smältvatten från hårdgjorda ytor som inte tränger ned i marken. Vi får allt fler hårdgjorda ytor i samhället vilket påverkar vattnets naturliga kretslopp.

Läs mer om dagvatten

Öppet hus varje måndag

Varje helgfri måndag klockan 15-18 har vi Öppet hus. Då kan du som planerar att bygga eller vill ha hjälp innan du lämnar in handlingar träffa en handläggare för att få råd och information.

Du bokar tid till Öppet hus på plats i stadshuset entré. Du anmäler du dig i receptionen och blir inbokad på första lediga tid hos en handläggare. Efter det kan du antingen vänta kvar i stadshuset eller komma tillbaka till din bokade tid. Varje besök tar ungefär 15 minuter. Sista tiden som delas ut på Öppet hus är klockan 17:30. Det är först till kvarn som gäller så det finns ingen garanti att du får en tid om du kommer sent. Då får vi be dig att komma tillbaka vid nästa Öppet hus.

Om du har ett pågående ärende kan du boka tid direkt med din handläggare eller söka honom eller henne via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.