Komplementbyggnad 25,0 kvadratmeter

När du ska bygga ett så kallat attefallshus ska du göra en anmälan till Plan & Bygg. Du behöver ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

När du har skickat in anmälan ska Plan & Bygg bedöma om ditt projekt följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande innan du får ditt startbesked. Detta innebär att Plan & Bygg handlägger attefallsärenden inom fyra veckor. 

Skicka in undertecknad anmälan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Plan & Bygg 
434 81 Kungsbacka

Handlingar du ska bifoga:

  • Planritning, sektionsritning och fasadritning i skala 1:100
  • Situationsplan (ritad på kommunens kartunderlag)
  • Teknisk beskrivning (om byggnaden ska användas som bostad)

Så mycket kostar det

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats

Detta gäller

Till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en eller flera komplementbyggnader i omedelbar närhet till bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla så kallade attefallshus på tomten får inte vara större än 25,0 kvm. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4,0 meter.   

Byggnaderna ska vara placerade minst 4,5 meter från tomtgränsen, men får placeras närmare tomtgränsen om berörda grannar medger det. Trots det går det inte att uppföra en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om den gränsar till en gata eller allmän plats. Då krävs det bygglov.

Förutom komplementbyggnaden får du också bygga en friggebod på 15,0 kvm. Det kräver inte en anmälan.

Du får i de flesta fall uppföra en komplementbyggnad även om det strider mot den aktuella detaljplanen. Ett exempel är att du får bygga en komplementbyggnad på en del av din tomt som enligt detaljplanen inte får bebyggas, så kallad prickad mark.

För att du ska kunna få ett startbesked för ett attefallshus måste det finnas ett slutbesked för ett en- eller tvåbostadshus på fastigheten. Även radhus räknas som ett en- eller tvåbostadshus.

Inreda som bostadshus

Du får inreda byggnaden som ett permanent bostadshus. Den kallas då för ett komplementbostadshus. Då gäller Boverkets byggregler för bostäder, till exempel tillgänglighet och användbarhet. 

Ibland krävs det ändå bygglov

Du behöver bygglov om din fastighet finns i ett område med en detaljplan som säger att det krävs bygglov för till exempel attefallshus och friggebodar.

Du kan behöva bygglov om din fastighet är eller finns i ett område som är särskilt värdefullt ur en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synvinkel.

Du behöver bygglov om du ska bygga ett komplementbostadshus och din fastighet finns inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- eller skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret. 

Använd webbkartan

På Kungsbackas webbkarta kan du se vilka områden i kommunen som räknas till riksintresse för kulturmiljövård, kulturreservat eller byggnadsminnen inom kommunala kulturmiljöer. Du kan också se vilka byggnader som är utpekade i länsstyrelsens bebyggelseinventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse.

I sådana områden och för sådana byggnader kan du behöva bygglov.

Kungsbackas webbkarta

Klicka på Kultur i högerspalten och klicka sedan i Kulturmiljöprogram eller Kulturhistoriska byggnader.

Dispens för strandskydd

För att bygga ett attefallshus inom strandskyddat område ska du ansöka om strandskyddsdispens. 

Läs mer om strandskydd 

Kommunalt avlopp

Om du har kommunalt vatten och avlopp och ansluter även ditt attefallshus, så måste du ansöka om ytterligare en lägenhetsavgift. Innan du ansluter, kontakta förvaltningen för Teknik på telefon 0300-83 50 24 eller 0300-83 54 72. 

Kommunalt vatten och avlopp

Enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp ska du kontakta Miljö & Hälsoskydd som gör en bedömning av den befintliga avloppsanläggningen för att se om den klarar mer belastning. Om anläggningen inte klarar kraven kan du behöva rusta upp den eller bygga en ny. Alla ändringar ska anmälas till Miljö & Hälsoskydd. 

Enskilda avlopp

Avgifter för enskilda avlopp