Marklov

Bor du inom detaljplan och ska ändra marknivån avsevärt behöver du marklov.

Ansök om marklov

Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Plan & Bygg 
434 81 Kungsbacka

Inom detaljplan – marklov krävs

Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område. 

Samråd vid väsentliga ändringar 

Utom detaljplan kan du vid större markförändringar som väsentligt ändrar naturmiljön behöva ansöka om 12:6-samråd hos länsstyrelsen. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter eller vindkraftverk lägre än 50 meter.