Foto: Hannah Larsson

Strandskydd

Strandskyddet ska hålla strandzonen tillgänglig för allmänheten och skydda växt- och djurlivet. Det innebär att byggnadsarbeten eller andra åtgärder normalt inte tillåts vid stränder.

Ibland finns det skäl som gör att du kan få dispens från förbudet. I de flesta fall ansöker du du om dispens hos byggnadsnämnden. Du skickar då undertecknad ansökan samt övriga handlingar till:

Kungsbacka kommun
Plan & Bygg 
434 81 Kungsbacka

Så mycket kostar det

Gäller dispensen i Natura 2000-områden, naturreservat eller områden med skyddad landskapsbild är det länsstyrelsen som handlägger ansökan. Länsstyrelsen är också den myndighet som prövar beslut tagna av byggnadsnämnden.

Läs mer om strandskydd på Länsstyrelsen i Hallands läns webbplats

Strandskydd i Kungsbacka kommun

  • Alla sjöar och vattendrag omfattas av generellt strandskydd om 100 meter från strandlinjen både in över land och ut över vattnet. 
  • Stensjön, Sundsjön och Stora Horredssjön har till stora delar ett utökat strandskydd om 200 meter. 
  • Lygnern och havet har till stora delar ett utökat strandskydd om 300 meter. 
  • Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt, förutom i äldre planer. Ta kontakt med Plan & Bygg för att klargöra vad som gäller för din fastighet.