Elevråd

Alla representanter i elevrådet är utsedda av respektive hemvister och talar för sin elevgrupp på de elevrådsmöten som hålls med cirka en månads mellanrum. Efter ett sådant möte ska representanterna redogöra inför sina hemvister vad som har avhandlats och beslutats. Beslut tagna av brukarråd, skolledning och måltidspersonal kan vara exempel på områden som diskuteras på dessa möten. Detta kan vara en bra väg att föra fram sina frågor och önskemål till berörda instanser.

Ansvariga pedagoger:
F-3 Bente Houe
4-6 Erik Isaksen
7-9 Jan-Erik Eriksson

Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på fullriggaren.malevik@kungsbacka.se