Enkätresultat

Varje år genomför vi gemensamt med övriga kommuner inom Göteborgsregionen,GR en enkät där elever i årskurs två, fem och åtta får svara på ett antal frågor inom områdena:

• trivsel och trygghet
• delaktighet och inflytande 
• skolmiljön 
• bemötande 
• kunskap och lärande 

Vi frågar också de tillfrågade elevernas föräldrar om vad de tycker omverksamheten.

Alla svar behandlas konfidentiellt och resultaten redovisas med hjälp av staplar och diagram där det inte framgår vad enskilda personer svarat. I dokumenten nedan hittar du vår skolas resultat från senaste enkät. 

För F-3 var det tyvärr för få svaranden och inget resultat kan därför redovisas.

4-6 Elever
4-6 Vårdnadshavare 

7-9 Elever
7-9 Vårdnadshavare

Så här arbetar vi med resultatet

Totalt sett har skolan mycket fina resultat på enkäterna (ligger över Kungsbackas genomsnitt). Dock finns såklart förbättringsområden och de vi nu fokuserar extra på är:

  • att både elever och vårdnadshavare skall uppleva lugn och ro under lektionerna (år 5 och 8)
  • att utveckla elevinflytandet ytterligare, främst över det dagliga arbetet (dvs. arbetssätt och kunskapsinhämtning)