Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Furulidskolans plan

Likabehandlingsplan

Vår likabehandlingsplan grundar sig på lagen om förbud mot diskriminering  och kränkande behadling av barn och elever, skollagen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen LG:11och Kungsbacka komunsskolplan. 

Likabehandlingsplan

Handlingsplan

Furulidsskolans handlingsplan mot kränkande behandling omfattar förutom mobbing också diskriminering,rasism och främlingsfientlighet.

Vår vision är att Furulidskolan ska vara fri från ann kränkande behandling. Och vara en skola där alla möts med respekt och omtanke.

Förebyggande åtgärder

Det förebyggande arbetet är viktigt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vi lägger stor vilkt  vid värdegrunsdfrågor för att nå ett gemensamt förhållnings sätt. För att få eleverna medvetna om dessa frågor har vi regelbundna kompissamtal och olika former av värderingsövningar. 

Rektor,lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skol miljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros uppfattning,sexuell läggning eller funktionshinder.

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor

Mobbing och Trygghet