Kommunens organisation

Politikerna beslutar om vad som ska göras i kommunen, och de ansvariga i förvaltningarna bestämmer hur besluten ska genomföras.

Sedan arbetar alla anställda i kommunen med ge den service till invånare och företagare som politikerna beslutat om och på det sätt som ledningen för förvaltningarna bestämt.

Så är kommunen organiserad

Kungsbacka kommun har, liksom alla andra kommuner i Sverige, en politisk organisation och en förvaltningsorganisation.

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 14 nämnder. Kommunstyrelsen och 11 av nämnderna har egna förvaltningar, som sköter det dagliga arbetet.

Vart fjärde år röstar invånarna i Kungsbacka om vilka partier som ska ha de 61 platserna i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige, KF

Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. 

De beslutar om vilka mål kommunen ska ha för samhällsutvecklingen, vilken service invånare och företagare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunrevisionen.

Mer om kommunfullmäktige 

Mer om kommunrevisionen

Kommunstyrelsen, KS 

Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. 

Mer om kommunstyrelsen 

Politiska nämnder

I Kungsbacka kommun finns 14 politiska nämnder. De politiska nämnderna ansvarar för var sitt verksamhetsområde.

Elva av nämnderna har egna förvaltningar som sköter det dagliga arbetet 

  • Förskola & Grundskola
  • Gymnasie & Vuxenutbildning
  • Individ & Familjeomsorg
  • Kultur & Fritid
  • Miljö & Hälsoskydd
  • Plan & Bygg
  • Service
  • Teknik
  • Vård & Omsorg

De övriga tre nämnderna är krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd. Kommunledningskontoret sköter deras dagliga arbete.

I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten, andra frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Mer om de politiska nämnderna

Vissa politiker ingår också i ledningsgrupper och råd. Andra är kommunens representanter i organisationer och föreningar.

Politikerna

Förvaltningarna

Kommunstyrelsen och elva av de politiska nämnderna har förvaltningar som sköter det dagliga arbetet med administration och med service till invånare och företagare.

Kommunledningskontoret sköter det administrativa arbetet för de övriga tre nämnderna; krisledningsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.

Mer om förvaltningarna