Hälsans bestämningsfaktorer. Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle.

Folkhälsoarbete i Kungsbacka

Kommunen har ett antal prioriterade mål för att förbättra folkhälsan i Kungsbacka. Några exempel är: Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka. Andelen invånare som upplever goda förutsättningar att leva ett hälsosamt liv ska öka. Användning av droger bland unga ska minska samt andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.

Mycket av kommunens ordinarie arbete påverkar hälsan hos invånarna. Möjligheter till utbildning, arbete, varierad fritid och umgänge med nära och kära spelar en stor roll för vår hälsa. Vi påverkas också av hur förskolor, skolor och äldreboenden fungerar, hur bostadsområden och vägar planeras och sköts, hur grönytor, aktiviteter och kulturutbud utnyttjas och vilket stöd vi kan få i vardagen. 

Folkhälsoarbete kräver samverkan

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter samverkan mellan förvaltningar i kommunen, Region Halland, polisen och andra myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar med flera. Folkhälsoarbete bör inte i första hand byggas upp av projekt och punktinsatser, utmaningen ligger i att få ett hälsotänk att genomsyra alla verksamheter som berörs

Folkhälsoenheten - hälsofrämjande och förebyggande insatser

I Kungsbacka kommun ansvarar förvaltningen för Kultur & Fritid och enheten Folkhälsoenheten för folkhälsoarbetet. Folkhälsoenheten arbetar med att förbättra hälsan hos kommuninvånarna genom både hälsofrämjande verksamheter och förebyggande insatser.  

Folkhälsoarbetet utgår från Hallands folkhälsopolicy och kommunfullmäktiges mål. Nedan följer några exempel på insatser som kommunen gör. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Kontakta gärna