Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, stöd vid hemlöshet, familjerätt, missbruks- och beroendevård, stöd och hjälp vid våld i nära relationer, social barn- och ungdomsvård, familjerådgivning, medling vid ungdomsbrott, ensamkommande barn upp till 21 år och kommunens POSOM-grupp. Nämnden ansvarar också för att besluta om stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sju ledamöter och sju ersättare. Alla i nämnden är politiker. Nämnden har ett utskott som hanterar alla individärenden. Utskottet har sju ordinarie ledamöter.

Ordförande: Kalle Sundvall (M)
0707-25 17 59
kalle.sundvall@kungsbacka.se 

Vice ordförande: Daniel Kvist (KD)
0735-15 14 40
daniel.kvist@kungsbacka.se

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Vera Lagerström
0300-83 45 19
vera.lagerstrom@kungsbacka.se