Revisionsrapporter

Revisionsrapporter 2017

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Revisionsplan 2017

Granskning av verksamheter, processer och rutiner

Grundläggande granskning 2016
Granskning avseende hemsjukvård för de mest sjuka äldre
Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Uppföljande av 2015 års granskningar
Granskning av uppföljning av externa utförare
Granskning av styrning och ansvarsfördelning

Svar från de granskade politiska nämnderna 

(Publiceras när de finns tillgängliga)

Granskning av ekonomisk redovisning 

Löpande granskning 2016
Granskning av bokslut december 2016
Löpande granskning 2017

Revisionsberättelse för Kungsbacka kommun 2016

Revisionsberättelse för Kungsbacka kommun 2016