Kommunfullmäktiges mål

För 2016 har politikerna i kommunfullmäktige satt upp 17 mål.

Demokrati

 • Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka. 
 • Andelen som upplever ett gott bemötande och god tillgänglighet i kontakt med kommunen ska öka.

Folkhälsa

 • Andelen invånare som upplever förutsättningar för god livskvalitet ska öka. 
 • Användning av droger bland unga ska minska.
 • Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.
 • Andelen av kommunens invånare som är nöjda med sitt kultur- och fritidsliv ska öka.

Samhällsutveckling och miljö

 • Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun.
 • Andelen hushåll med försörjningsstöd ska minska.
 • Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
 • Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska.
 • Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka.
 • Användningen av farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska.
 • Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska varje år minska med 2,5 procent.

Utbildning 

 • Våra skolor ska vara bland de bästa i landet.

Kompetensförsörjning

 • Kungsbacka kommun ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats.

Finanser

 • Årets resultat ska uppgå till minst 1,5 procent av skatter och statsbidrag.
 • Soliditeten ska vara minst oförändrad jämfört med föregående år.

Mer om kommunfullmäktiges mål kan du läsa i kommunens budget nedan.

Kontakta gärna