Anslagstavla för tillkännagivanden

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. Här framgår också vilken dag respektive tillkännagivande tas bort.
 • Arvodesberedningen

  +


  Sammanträde 10 januari 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2018-01-18 till 2018-02-09

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +


  Sammanträde 06 december 2017
  Tillkännagivandet publiceras: 2017-12-12 till 2018-01-03

  Sammanträde 20 december 2017
  Tillkännagivandet publiceras: 2017-12-22 till 2018-01-15

  Sammanträde 03 januari 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-01-04 till 2018-01-26

  Sammanträde 10 januari 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-01-11 till 2018-02-02

  Sammanträde 17 januari 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-01-18 till 2018-02-09

 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se