Hälsoskyddsföreskrifter

Kommunens föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön presenteras här i något förenklad form. De beslutade föreskrifterna finns att läsa nedan.

Avloppsanordning och annan toalett än vanlig WC

Det krävs tillstånd för att inrätta avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom de områden som ligger väster om väg E6 genom kommunen. 

Tillstånd krävs inte för avloppsanordning som är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Det krävs tillstånd av nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att inrätta

  • förmultningstoalett 
  • eltoalett 
  • torrtoalett med latrinkompostering 

Djurhållning 

Det krävs tillstånd av nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att inom område med detaljplan ha

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin 
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm i flerbostadshus

Tomgångskörning 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus inom område med detaljplan i högst en minut. 

Detta gäller inte om trafikförhållandena orsakat fordonet att stanna, till exempel i trafikkö eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Direkt tomgångskörningsförbud gäller fordon som stannats vid broöppning eller fällda järnvägsbommar. 

Spridning av gödsel 

Vid spridning av naturlig gödsel eller slam inom eller intill område med detaljplan gäller följande:

  • Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. 
  • Bruka ned all gödsel inom fyra timmar efter spridning. Detta gäller även spridning i växande gröda. 
  • Spridning får inte ske närmare än 10 meter från sjö eller annat vattendrag. 

Det krävs en anmälan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att ordna en gödselstad för djurspillning inom område med detaljplan.

Skydd för ytvattentäkt och enskilda grundvattentäkter samt värmepump

Det krävs en anmälan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Inom skyddsområde för vattentäkt krävs tillstånd av nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att inrätta en sådan anläggning. 

Eldning

Under perioden 1 maj till 30 september är det inte tillåtet inom områden med detaljplan att elda med fastbränsle för uppvärmning och/eller varmvattenproduktion i en kamin eller vedpanna som inte är miljögodkänd eller utrustad med ackumulatortank.

För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt.

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke samt spånskivor är förbjuden.

Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas hos ägaren av anläggningen under minst fem år efter utförd åtgärd.

Eldning av löv och kvistar inom områden med detaljplan är förbjuden, utom under april och oktober, under förutsättning att eldning sker så att olägenhet för människors hälsa inte uppstår.

Regler om transport av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning.

För transport av trädgårdsavfall som inte anvisas eller medges i kommunens renhållningsordning, krävs medgivande av nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Camping  

Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden inom de områden som har märkts ut på Kartbilaga 1.

Gatumusik 

Utövande av gatumusik på Kungsbacka torg och Lindens torg samt på gator och på platser som gränsar till dessa torg får endast ske klockan 12-18 dagligen under förutsättning att ljudförstärkare och högtalare inte används i samband med utövandet.

På övrig offentlig plats kan nämnden för Miljö & Hälsoskydd utfärda särskilda föreskrifter i enskilda fall.

Begränsningen gäller inte utövandet av gatumusik som sker i enlighet med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen.

Spridning av bekämpningsmedel 

Tillstånd för spridning av kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, som är avsedda för att bekämpa lövsly över skogsmark eller för behandling av enskilda trädstammar, får inte ges i de områden inom kommunen som har märkts ut på Kartbilaga 2.

Ansökan och anmälan 

Ansökan eller anmälan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs, för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som ansökan eller anmälan gäller.

Straffbestämmelser

Miljöbalken kapitel 29 gäller för bestämmelser om straff och förverkande.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får ge dispens från vad som gäller i dessa regler, om det från miljö- och hälsoskyddssynpunkt är uppenbart att det inte finns risk för olägenheter.

Avgifter 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt.

Avgiften för prövning och tillsyn är antagen av kommunfullmäktige.