Ordningsföreskrifter

Kommunens ordningsföreskrifter gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig plats. Även begravningsplatser, kyrkogårdar, lekplatser och badplatser är offentliga platser där kommunens föreskrifter gäller.

De områden som kommunen hyr ut för torghandel regleras av kommunens föreskrifter om torghandel. Du hittar reglerna i dokumentet längst ner på sidan.

Ordningsföreskrifterna presenteras här i något förenklad form. De beslutade reglerna finns att läsa i dokumentet nedan.

Hantering av varor

När du lastar eller fraktar varor ska du som ansvarig göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga besvär genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods eller varor får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning och grävning 

Den som är ansvarig för arbetet med schaktning, grävning, grus, jord eller sandtippning av fyllnadsmassor ansvarar för att allmänheten inte utsätts för några olägenheter. 

Buller 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel genom stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polisens tillstånd.

Containrar 

Ägaren eller den som använder en container som placeras på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka denna med ägarens eller användarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor, skyltar samt träd och buskar

Markiser, flaggor och skyltar som skjuter ut över gångbanor måste vara placerade på en höjd av minst 2,3 meter.

Över gång- och cykelbanor måste de vara placerade på en höjd av minst 3,0 meter och över körbanor på en höjd av minst 4,6 meter.

Om grenar från träd och buskar sträcker sig över gång- eller körbana under höjderna 2,3 meter för gångbana, 3,0 meter för gång- och cykelbana eller 4,6 meter för körbana ska dessa klippas.

Affischering

Du måste ha tillstånd från polisen om du ska sätta upp affischer eller annonser på husväggar, staket, stolpar, skyltar, kopplingsskåp eller träd som vetter mot offentlig plats.

Däremot behövs inget tillstånd för att sätta upp anslag på tavlor eller pelare som är avsedda för detta syfte.

Företagare behöver inget tillstånd för att sätta upp annonser och andra meddelanden som rör företagets verksamhet på den byggnad där verksamheten finns.

Sända ut budskap via högtalare

Det krävs tillstånd från polisen för att sända ut information, reklam eller propaganda via högtalare till personer på offentliga platser. 

Samla in pengar 

Det krävs tillstånd från polisen för att samla in pengar i bössor. Däremot krävs det inget  tillstånd om insamlingen är en del av en allmän tillståndspliktig sammankomst eller ett offentligt arrangemang.

Insamlingar som sker i samband med framförande av gatumusik kräver inget tillstånd.

Förtäring av alkohol på offentlig plats

Spritdrycker, vin och starköl får inte drickas inom det punktmarkerade området som framgår av kartbilaga 1. Undantag görs för och inom de tillfälliga serveringsställen som upprättas vid särskilda evenemang och som har serveringstillstånd.

Tillfällig gatuförsäljning 

Tillfällig gatuförsäljning får inte ske inom det punktmarkerade området som framgår av Kartbilaga 1.

Camping

Camping får inte ske på torg, begravningsplatser, kyrkogårdar eller i parker.

Hundar

Hundägare eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa de bestämmelser som finns.

Bestämmelserna gäller inte för synskadad persons ledarhund, för servicehund eller signalhund för person med funktionsnedsättning eller för polishund i tjänst.

Hundar ska alltid hållas kopplade inom det punktmarkerade området som framgår av Kartbilaga 1.

Hundar ska alltid hållas kopplade på begravningsplatser och kyrkogårdar.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband med ägarens namn, adress och telefonnummer eller annan märkning med chip eller tatuering.

Hundar får inte vistas på lekplatser.

Inom det markerade området som framgår av Kartbilaga 2 samt på begravningsplatser och kyrkogårdar, som är placerade utanför det markerade området, ska föroreningar efter hundar plockas upp.

Avgift för användning av offentlig plats

För användning av offentlig plats och område som kommunen likställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de bestämmelser som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokala ordningsregler

Om du medvetet eller på grund av oaktsamhet bryter mot någon av de lokala ordningsreglerna kan du enligt lag dömas att betala en fast bötessumma.

 

De grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen, 1993:1617.