Arbetsordning och reglementen

För kommunfullmäktiges arbete finns regler i kommunallagen och en arbetsordning.

Reglementen är en samling regler som talar om vilka ansvarsområden myndigheterna inom kommunen har, och hur de ska sköta sitt arbete. En del reglementen gäller för alla. Andra reglementen är specifika för kommunstyrelsen och de olika politiska nämnderna. 

Kommungemensamma reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 

Arkivreglemente

Attestreglemente

Attestreglemente- tillämpningsanvisningar

Reglemente för revisorerna

Nämndreglementen

Byggnadsnämnden

Fritid & Folkhälsa

Funktionsstöd

Förskola & Grundskola

Gymnasie & Vuxenutbildning

Hemsjukvård och hjälpmedel

Individ & Familjeomsorg

Krisledningsnämnden

Kultur & Turism

Miljö & Hälsoskydd

Kommunstyrelsen

Service

Teknik

Valnämnden

Vård & Omsorg

Överförmyndarnämnden

Kontakta gärna