Farligt avfall på företag

Farligt avfall är enkelt uttryckt avfall som innehåller ämnen som är farliga för människors hälsa och miljön. Ämnena kan vara frätande, giftiga eller cancerogena. Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, bly- och kadmiumbatterier, fotokemikalier, bekämpningsmedel och lysrör.

Så hanterar du farligt avfall

För farligt avfall gäller särskilda bestämmelser och du som verksamhetsutövare är ansvarig för att det farliga avfallet hanteras så att inte människor och miljö kommer till skada.

Farligt avfall får inte blandas med övrigt avfall och det ska förvaras så att det inte kan förorena miljön. Oftast krävs att avfallet förvaras inomhus eller under tak, på tätt underlag, inom invallning eller i ett avloppslöst utrymme.

Så ska avfallet transporteras

Farligt avfall måste hämtas av en transportör som har tillstånd att köra farligt avfall och det ska lämnas till en godkänd mottagare för mellanlagring eller behandling. Transport av farligt avfall kan ske i egen regi, men då måste du göra en anmälan till länsstyrelsen.

Läs mer om farligt avfall

  • Bestämmelser om hur farligt avfall ska hanteras finns i miljöbalkens avfallsförordning (SFS 2011:927). I förordningens bilaga kan du se vad som klassas som farligt avfall.
  • Sammanställning över samtliga regler inom avfallsområdet finner du på Naturvårdsverkets webbplats. 
  • Sammanställning om tillståndskrav vid transporter och undantag finns på länsstyrelsens webbplats.