Butik

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom butiksbranschen. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Ska du starta en butik kan du behöva söka tillstånd, exempelvis om du ska sälja livsmedel, tobak eller folköl. Du kan behöva söka bygglov för lokalen, beroende på hur den har använts innan och ifall den ska byggas om. Tänk också på att du som är ägaren av butiksverksamheten är ytterst ansvarig för att brandskyddet fungerar.

Livsmedelshantering

Registrering
Livsmedelsbutiker ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för livsmedelshantering. Kravet på registrering gäller både för stora butiker som bereder livsmedel och små kiosker som bara har förpackat godis och glassbox. Det finns en blankett som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera verksamheten hos oss två veckor innan starten.

Läs mer om att registrera livsmedelsverksamhet

Manuell disk med grill och chark – behov av fettavskiljare
Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du hanterar livsmedel.

Läs mer om fett- och oljeavskiljare

Avgift
När du registrerar din verksamhet tar vi ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

Läs mer om avgifter

Egenkontroll
Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten.

Läs mer om egenkontroll

Lokalen
Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Det finns större krav på butiker som lagar mat och mindre krav på butiker som bara har förpackade livsmedel.

Läs mer om utformning av lokalen

Utökad eller förändrad verksamhet
Om du tillfälligt utökar din verksamhet och till exempel vill grilla korv utanför butiken vid ett evenemang eller liknande ska du anmäla det till oss innan starten. Om du gör ändringar i verksamheten ska du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll din verksamhet ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

Läs mer om att driva livsmedelsverksamhet

Vatten från egen brunn
Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd via kommunens kundcenter för mer information.

Registrera din vattenanläggning

Registrera livsmedelsverksamhet

Sälja folköl och tobak
Innan du börjar sälja folköl eller tobak ska du anmäla detta till oss. Med folköl menas att alkoholhalten är högre än 2,25 men lägre än 3,5 volymprocent. Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. Även nikotinläkemedel räknas in. Från och med juli 2017 måste du också anmäla om du säljer e-cigaretter eller liknande varor.

Försäljning av folköl tillåts under förutsättning att det också säljs mat. Servering av folköl kräver att det serveras mat och lättdrycker under hela serveringstiden. I båda fallen måste verksamheten vara registrerad som livsmedelsverksamhet hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg utövar tillsyn av alla som bedriver försäljning och tar ut en tillsynsavgift för detta.

Ansök om försäljning av folköl och tobak

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

 • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
 • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
 • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder

Anmälan behövs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov

Tillstånd för offentlig platsmark

Nyttjandet av offentlig plats styrs till stor del av ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen har vetorätt. För den som vill nyttja offentlig plats är ärendehanteringen enligt följande:

Polistillstånd
Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som behövs hittar du på polisens webbplats. Där hittar du även blanketter för din ansökan.

Polisen lämnar vidare ansökan för yttrande till bland annat kommunen och i de flesta fall till förvaltningen för Teknik som tillstyrker eller avslår ansökan. Hör gärna av dig till Teknik redan innan du gör en ansökan till polisen, så kan vi hjälpa dig med en bedömning om vad som brukar vara möjligt.

Ansökningar där Teknik brukar yttra sig handlar bland annat om:

 • Tillstånd för allmän sammankomst (till exempel demonstrationer)
 • Tillstånd för offentlig tillställning (till exempel loppmarknad)
 • Tillstånd för användande av offentlig plats (till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen)
 • Tillstånd för trottoarpratare

Läs mer om kommunens ordningsföreskrifter

Trottoarpratare
Trottoarpratare och liknande på allmän eller offentlig plats kräver polistillstånd. Innan Polisen beslutar lämnar de ansökan till kommunens förvaltning för Teknik för yttrande. Staden ska vara tillgänglig och framkomlig för alla och ha så få hinder som möjligt i områden för fotgängare. Teknik prövar varje enskild ansökan vid yttrande i polistillstånd.

Bygglov
För vissa anläggningar krävs bygglov. Upplysningar om vilka anläggningar som är bygglovspliktiga samt anmälan om bygglov gör du hos förvaltningen för Plan & Bygg.

Avgifter
Förutom avgiften för polistillståndet har kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Förvaltningen för Teknik ansvarar för att avgifterna kommer in till kommunen.

Skyltlov

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

 • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, maximalt 30 x 40 centimeter
 • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
 • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Hör alltid med bygglovsavdelningen på förvaltningen för Plan & Bygg först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka

Brandskydd för fastighetsägare och verksamhetsutövare

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lag både på den som äger fastigheten och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla typer av organisationer. Här finns utrymme för rutiner som utgår ifrån företagets eller verksamhetens speciella förutsättningar; du avgör alltså själv hur arbetet ska utformas för att resultera i ett effektivt och ändamålsenligt brandskydd.

Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan hyresgästen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt. Ägaren ansvarar också för att brandskyddet sker systematiskt.

Vid uthyrning av en lokal bör information om brandskyddet samt en checklista med regler finnas tillgängligt för hyresgästen.

Kungsbacka kommun ingår i Räddningstjänsten i Storgöteborg. Ansökan för tillstånd finns på Räddningstjänsten i Storgöteborgs webbplats.

Skriftlig redovisning av brandskydd
Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

 • Samlingslokaler
 • Vård och omsorg
 • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
 • Hotell och andra tillfälliga boenden
 • Sporthallar
 • Affärer
 • Restauranger
 • Industrier
 • Bensinstationer
 • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
 • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

Redogörelsen lämnas på blankett till Räddningstjänsten i Storgöteborg.