Förskola, skola och fritidshem

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom förskola, skola och fritidshem. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

I skollagen finns reglerat möjligheten att söka godkännande för olika verksamhetsformer som förskola och annan pedagogisk omsorg. I Kungsbacka är det nämnden för Förskola & Grundskola och nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning som avgör beslutet. Detta till skillnad från ansökan om fristående grundskola som avgörs av Skolinspektionen.

Skolor, fritidshem och förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och behöver därför göra en anmälan till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Hälsoskydd

Så kallade offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, yrkesmässig hygienisk verksamhet och idrottsanläggningar. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på dessa lokaler och har ansvar för att de regelbundet kontrolleras med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Anmälningsplikt
Ska du driva eller arrangera verksamhet i lokaler för undervisning – förskolor, skolor, öppna förskolor och fritidshem – ska detta skriftligen anmälas till nämnden för Miljö & Hälsoskydd innan lokalen tas i bruk. Anmälan krävs enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Anmäl verksamheten här

Ändringar i verksamheten
Om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler ska det anmälas om förändringarna påverkar hälsan.

Egenkontroll
Anmälningspliktiga verksamheter har krav på sig att ha en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn.

Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Avgift
När du anmäler din verksamhet till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tar vi ut en anmälningsavgift. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på alla typer av verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Enligt principen att det är förorenaren som betalar tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor anmälningsavgiften och tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och omfattningen på verksamheten. Storleken på avgiften framgår av förvaltningens taxa för miljötillsyn.

Läs mer om avgifter

Kontakta oss
Kontakta gärna förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Här kan du läsa mer om verksamhetsutövare inom hälsoskydd

Livsmedelshantering

Registrering
Tillagningskök och mottagningskök ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för sin livsmedelshantering. Det finns en blankett/e-tjänst som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera dig hos oss två veckor innan ni startar.

Registrera livsmedelshantering

Fett- och oljeavskiljare
Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du hanterar livsmedel.

Läs mer om fett- och oljeavskiljare

Avgift
När du registrerar din verksamhet tar vi ut en avgift för hantering av din anmälan motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

Läs mer om avgifter

Egenkontroll
Du ska ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Du ska även kunna visa att du hanterar livsmedel på ett säkert sätt genom att göra en faroanalys.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om egenkontroll

Lokalen
Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Bland annat ska det vara hela och släta ytor som är lätta att rengöra. Det ska finnas handtvättställ intill den plats där man hanterar oförpackade livsmedel. Toaletter får inte leda direkt in i köket och kökspersonalen ska ha en egen toalett. Det ställs större krav på ett tillagningskök än ett mottagningskök.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om utformning av lokaler

Utökad eller förändrad verksamhet
Om du gör ändringar i verksamheten måste du anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll du ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

Anmäl förändrad verksamhet

Vatten från egen brunn
Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet måste du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information.

Registrera livsmedelsverksamhet

Registrera vattenanläggning

Brandskydd

Skolvärlden är speciell. Inte minst sett ur ett brandskyddsperspektiv. Mer än hälften av alla bränder som uppstår i skolor är anlagda.

Rektorn har det yttersta ansvaret för att skolans brandskyddsarbete fungerar. Men det är också viktigt att delegera och sprida ansvar och kunskaper till andra personer i verksamheten. Till exempel bör det definitivt finnas en brandskyddsansvarig i personalstyrkan. Samtliga lärare bör också utbildas i hur en utrymning ska gå till och hur man hanterar släckutrustningen. Även eleverna behöver veta var utrymningsvägarna finns. Därför är det viktigt att skolan med jämna mellanrum arrangerar utrymningsövningar.

Skriftlig redogörelse för brandskydd
Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
  • Sporthallar
  • Restauranger

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov