Idrott och bad

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom idrott och bad. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Om du vill starta ett gym eller annan typ av idrottsanläggning kommer förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd att bedriva tillsyn på samma sätt som för andra offentliga lokaler.

Ska du starta bassängbad, exempelvis pool, bubbelbad, floating eller liknande behöver du även anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd innan du startar. Det samma gäller solarieverksamhet. Särskilda regler gäller även om du vill ha någon form av servering. Du behöver även se över brandskyddet. Övriga tillstånd som kan bli aktuella är exempelvis bygglov för lokalen och för eventuella skyltar.

Läs mer om bassängbad

Hälsoskydd

Så kallade offentliga lokaler är den typ av lokaler som många människor har tillträde till. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, vandrarhem, yrkesmässig hygienisk verksamhet och idrottsanläggningar. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på dessa lokaler och har ansvar för att de regelbundet kontrolleras med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd ställer i samband med inspektion krav på både verksamheten och lokalernas utformning och inredning. En väl inredd lokal, god hygien samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktiga förutsättningar för att förhindra spridning av smitta. Vissa verksamheter behöver även anmälas till oss sex veckor innan starten (gäller bassängbad). 

Kontakta gärna förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för rådgivning och information om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Läs mer om regler kring offentliga lokaler

Avgift
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på alla typer av verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Enligt principen att det är förorenaren som betalar tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och omfattningen på verksamheten. Storleken på avgiften framgår av vår taxa för miljötillsyn.

Läs mer om avgifter

Livsmedelshantering

Om du har en kiosk, ett litet café eller säljer kosttillskott på din idrottsanläggning eller gym ska du registrera din verksamhet hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för din livsmedelshantering. Det finns en blankett/e-tjänst som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera verksamheten hos oss två veckor innan starten.

Registrera livsmedelsverksamhet

Om du är osäker på om din verksamhet ska vara registrerad, kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.

Avgift
När du registrerar dig tar vi ut en avgift för hantering av din anmälan motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

Läs mer om avgifter

Egenkontroll
Du måste ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Du ska även kunna visa att du hanterar livsmedel på ett säkert sätt.

Läs mer om egenkontroll

Märkning
Det finns tydliga regler om hur förpackade livsmedel, till exempel kosttillskott, ska vara märkta. Butiken som säljer produkten är ansvarig för att den är märkt på rätt sätt. Märkningen ska vara på svenska, det ska finnas speciella uppgifter om kosttillskottet på förpackningen och de närings- och hälsopåståenden som görs på produkten måste vara godkända.

Lokalen
Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Kraven är högre för ett café än för en verksamhet som bara har försäljning av kosttillskott.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mr om utformning av lokaler

Utökad eller förändrad verksamhet
Om du utökar din verksamhet permanent eller tillfälligt för ett evenemang eller liknande ska du anmäla detta till oss innan du startar. Om du gör andra stora ändringar i verksamheten måste du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll du ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

Anmäl förändring i verksamheten

Vatten från egen brunn
Om du bereder livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet ska du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information.

Registrera din vattenanläggning

Registrera livsmedelsverksamhet

Fettavskiljare
Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du hanterar livsmedel.

Läs mer om fettavskiljare

Skriftlig redovisning av brandskydd

Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

 • Samlingslokaler
 • Sporthallar
 • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

 • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
 • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
 • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan behövs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov

Skyltlov

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

 • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, maximalt 30 x 40 centimeter
 • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
 • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

Hör alltid med bygglovavdelningen först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka