Industri

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom industri. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Industri är ett brett begrepp som rymmer många olika typer av verksamheter, både stora och små. Som industriell verksamhetsutövare kommer du i kontakt med många olika myndighetsområden.

Miljöskydd

Uttrycket "miljöfarlig verksamhet" är inte alltid det första man tänker på när man funderar över vad det är för verksamhet man vill starta upp. Trots det så är det väldigt många olika typer av verksamheter som ändå räknas som miljöfarliga – allt från stora tunga industrier till mindre lagerhållning av småkemikalier.

Tillstånd eller anmälan
För vissa typer av miljöfarliga verksamheter krävs det tillstånd eller en anmälan. Vilka typer av verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).

Tillstånd söker du antingen hos länsstyrelsen eller hos mark- och miljödomstolen. Information om hur tillståndsprocessen går till finns på länsstyrelsens webbplats.

Anmälningspliktiga verksamheter ska anmälas till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns en blankett som du ska använda och anmälan måste lämnas in senast sex veckor innan du påbörjar din verksamhet. Blanketten hittar du här.

Avgift
När du anmäler din verksamhet till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tar vi ut en anmälningsavgift. Miljö & Hälsoskydd bedriver även tillsyn på alla typer av verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Enligt principen att det är förorenaren som betalar tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor anmälningsavgiften och tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och omfattningen på verksamheten. Storleken på avgiften framgår av förvaltningens taxa för miljötillsyn.

Läs mer om avgifter

Egenkontroll
Den som bedriver en verksamhet ska kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen och inte skadar miljön eller människors hälsa. Detta kallas för egenkontroll och kan exempelvis handla om fungerande rutiner som gör att det inte sker några utsläpp av giftiga kemiska ämnen i avloppsvattnet eller att oljeavskiljaren töms regelbundet. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter finns särskilda bestämmelser om egenkontroll, bland annat att den ska vara skriftlig. Bestämmelserna finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Läs mer om egenkontroll

Farligt avfall
Farligt avfall är avfall som är särskilt farligt för miljön och omfattar exempelvis färg- och kemikalierester, kemikalieburkar som inte är ursköljda, lysrör, vissa typer av elektronikskrot och spillolja. Vill du själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din verksamhet krävs en anmälan till länsstyrelsen. Rör det sig om mer än 100 kilogram farligt avfall per år krävs tillstånd för transporten istället.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Läs vår broschyr Råd & regler för avlopp från yrkesmässig verksamhet

Avloppsvatten från verksamheter ska likna hushållsspillvatten. Verksamheters avloppsvatten kan innehålla förorenande ämnen och då ska det renas före utsläpp till kommunens spillvattenledning.

Läs mer om fett- och oljeavskiljare.

Dagvatten från verksamheter ska renas från förorenande ämnen före utsläpp till kommunens dagvattenledning.

Läs mer om dagvatten.

Livsmedelshantering

Registrering
Livsmedelsindustrier ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns en blankett/e-tjänst som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera dig hos oss två veckor innan du startar.

Registrera livsmedelsverksamhet

Avgift
När du registrerar dig tar vi ut en avgift för hantering av din anmälan motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

Läs mer om avgifter

Egenkontroll
Du ska ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Du ska även kunna visa att du hanterar livsmedel på ett säkert sätt genom att göra en faroanalys.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om egenkontroll

Lokalen
Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om utformning av lokaler

Utökad eller förändrad verksamhet
Om du gör ändringar i verksamheten ska du anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll du ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

Anmäl förändrad verksamhet

Vatten från egen brunn
Om du bereder och producerar livsmedel och inte använder kommunalt vatten i din verksamhet måste du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information.

Registrera din vattenanläggning

Registrera livsmedelsverksamhet

Brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Ytterst ansvarig för brandskyddet är vd:n och/eller ägaren av butiksverksamheten.

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara
Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) beskriver vilka tillstånd och utbildningar som krävs för att få sälja eller handha brandfarliga och/eller explosiva ämnen. När man menar brandfarlig vara är mängden viktig för vilket tillstånd och vilka åtgärder man måste göra. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs.

Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten i Storgöteborg

Skriftlig redogörelse av brandskydd
Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

  • Samlingslokaler
  • Industrier
  • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

  • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov