Lantbruk

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom lantbruk. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Ett lantbruk räknas som en miljöfarlig verksamhet och omfattas därför av miljöskyddstillsyn, alltså tillsyn enligt miljöbalken. Du som är lantbrukare eller hästägare är också ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Lantbruk- och hästverksamhet står för 10 procent av samhällets brandskador.

Miljöskydd

Tillstånd eller anmälan
Ska du bedriva ett lantbruk med djurhållning kan det krävas antingen tillstånd eller en anmälan. Tillstånd krävs exempelvis för större lantbruk med mer än 40 000 platser för fjäderfän eller mer än 400 mjölkkor. Vilka lantbruk som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt framgår av kapitel 2 i miljöprövningsförordningen (2013:251).

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet söker du hos länsstyrelsen och information om hur tillståndsprocessen går till finns på länsstyrelsens webbplats.

Tänk på att du även i vissa fall kan behöva söka tillstånd för djurhållning enligt djurskyddslagen. Läs mer här på länsstyrelsens webbplats

Anmälningspliktiga lantbruk ska anmälas till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Det finns en blankett som du ska använda och anmälan måste lämnas in senast sex veckor innan du påbörjar din verksamhet. Här kan du anmäla miljöfarliga verksamheter.

Avgift
När du anmäler ditt lantbruk till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tar vi ut en anmälningsavgift. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på alla typer av lantbruk och vi tar ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall rör det sig om en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor anmälningsavgiften och tillsynsavgiften är beror bland annat på vilken typ av lantbruk som bedrivs och hur stor yta som odlas. Storleken på avgifterna framgår av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydds taxa för miljötillsyn.

Läs mer om avgifter

Spridning av bekämpningsmedel
För att få sprida bekämpningsmedel krävs ett särskilt tillstånd – ett sprutcertifikat – som du söker hos länsstyrelsen.

För att få spruta med bekämpningsmedel krävs att du genomgår en utbildning hos länsstyrelsen. Du måste också föra sprutjournal, där du bland annat anger vilket medel som du har använt och var du har sprutat.

Farligt avfall
Farligt avfall är avfall som är särskilt farligt för miljön och omfattar exempelvis färg- och kemikalierester, kemikalieburkar, lysrör, vissa typer av elektronikskrot och spillolja. Vill du själv transportera det farliga avfall som uppkommer i din verksamhet krävs en anmälan till länsstyrelsen. Rör det sig om mer än 100 kilogram farligt avfall per år krävs tillstånd för transporten istället.

Läs mer om farligt avfall

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

 • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
 • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
 • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan behövs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) beskrivs vilka tillstånd och utbildningar som krävs för att få sälja eller handha brandfarliga och/eller explosiva ämnen. När man pratar brandfarlig vara så är mängden viktig för vilket tillstånd och vilka åtgärder man måste göra. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs.

Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Brandskydd för lantbruk
Du som är lantbrukare eller hästägare är ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA.

Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har anvisningar och riktlinjer för hur du bygger upp ditt systematiska brandskydd på ett bra sätt. Läs mer på deras webbplats.

Lantbruk har en kombination av brandfarlig utrustning, lättantändligt material, byggnader med många djur i och ofta ett långt avstånd till Räddningstjänsten. Därför är verksamhetens systematiska brandskyddsarbete oerhört viktigt för att kunna identifiera brandrisker och planera för rätt åtgärder om olyckan är framme. En insatsplan för Räddningstjänsten ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.

Skriftlig redogörelse för brandskydd
Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

 • Samlingslokaler
 • Vård- och omsorg
 • Förskoleverksamhet, skolverksamhet och skolbarnomsorg
 • Hotell och andra tillfälliga boenden
 • Sporthallar
 • Affärer
 • Restauranger
 • Industrier
 • Bensinstationer
 • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
 • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk

Djurskydd

I djurskyddslagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur.

Ansvaret för djurskydd ligger hos länsstyrelsen.

Läs mer om djurskydd

Mineralgödsel i tillverkning av sprängämnen

Om vissa typer av mineralgödsel hamnar i orätta händer kan de komma att användas  för att tillverka sprängämnen. Med några enkla medel kan produkterna skyddas mot stöld. För att hjälpa lantbrukare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut en broschyr med enkla råd för att skydda mineralgödsel mot stöld. Broschyren innehåller också information om regler inom området.

Läs mer om mineralgödser i våldsamma brott