Mat och nöje

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom mat och nöje. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Restaurang, café eller en nattklubb är exempel på verksamheter som räknas till området Mat och nöje. Det är oftast flera myndighetsområden som berörs och det krävs många olika tillstånd.

Livsmedelshantering

Registrering
Restauranger, caféer och liknande verksamheter ska vara registrerade hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för sin livsmedelshantering. Det finns en blankett/e-tjänst som ska fyllas i och skickas till oss. Du ska registrera dig hos oss två veckor innan du startar.

Registrera livsmedelsverksamhet

Avgift
När du registrerar dig tar vi ut en avgift för hantering av er anmälan på motsvarande en timmes handläggningstid och en årlig avgift för våra kontroller. Hur stor årsavgiften blir beror bland annat på vilka livsmedel du hanterar och hur stor verksamheten är.

Läs mer om avgifter

Egenkontroll
Du ska ha en egenkontroll för verksamheten med rutiner för hur du kontrollerar verksamheten för att den ska följa lagstiftningen. Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Du ska även kunna visa att du hanterar livsmedel på ett säkert sätt genom att göra en faroanalys.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om egenkontroll

Lokalen
Det finns krav på hur en livsmedelslokal ska se ut. Bland annat ska det vara hela och släta ytor som är lätta att rengöra. Det ska finnas handtvättställ intill den plats där man hanterar oförpackade livsmedel. Toaletter får inte leda direkt in i köket och personalen ska ha en egen toalett.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Läs mer om utformning av lokaler

Utökad eller förändrad verksamhet
Om du tillfälligt utökar din verksamhet och till exempel grillar hamburgare utanför lokalen på karnevalen eller liknande måste du anmäla detta till oss innan du startar. Om du gör ändringar i verksamheten måste du även anmäla det till oss eftersom det kan påverka hur mycket kontroll du ska ha och vilken avgift du ska betala. Du ska även meddela oss om din verksamhet upphör eller överlåts till någon annan.

Anmäl förändrad verksamhet

Vatten från egen brunn
Om du inte använder kommunalt vatten i din verksamhet måste du även registrera brunnen där du tar vatten ifrån. Du kan registrera din verksamhet och den egna vattentäkten samtidigt. Kraven i dricksvattenföreskrifterna ska vara uppfyllda exempelvis vad gäller faroanalys och undersökningsprogram. Vattnet ska analyseras och måste uppfylla vissa krav. Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information.

Registrera livsmedelsverksamhet

Registrera vattenanläggning

Fett- och oljeavskiljare
Fett i avloppsledningarna orsakar stopp vilket kan ge betydande skador vid översvämningar. Därför måste du ha en fettavskiljare om du har en restaurang. Avloppsvatten från verksamheter ska likna hushållsspillvatten. Verksamheters avloppsvatten kan innehålla förorenande ämnen och då ska det renas före utsläpp till kommunens spillvattenledning.

Läs mer om fett- och oljeavskiljare

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

 • Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material
 • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
 • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan behövs bland annat för:

 • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
 • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov 

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs enligt alkohollagen för att få servera starköl, sprit, vin och andra alkoholhaltiga drycker mot ersättning. Verksamhet är uppdelad i två delar, i en ansöknings- och utredningsdel och en tillsynsdel där rådgivning och service till branschen ingår.

Tillståndsenheten ansvarar för utredning av serveringstillstånd. Handläggningstiden för ett serveringstillstånd är cirka 4-8 veckor och kostnaden är mellan cirka 8 450 och10 000 kronor beroende av vilken typ av verksamhet och tillstånd som avses.

För att få bedriva försäljning av folköl (2,25 – 3,5 volymprocent) och tobak krävs att du som näringsidkare anmäler försäljningen till Kungsbacka kommun som har register över försäljningsställena och utövar tillsyn över dessa.

Läs mer om serveringstillstånd

Brandskydd för restauranger

Restauranger och liknande verksamheter som har tillstånd att servera alkohol och där det finns platser för fler än 50 personer i samma lokal har särskilda krav när det gäller brandskyddet. De är även skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse till Räddningstjänsten.

Mer information om den skriftliga redogörelsen hittar du här.

Ansvaret för brandskyddet ligger både på fastighetsägaren och på den som bedriver verksamheten. Ägaren ansvarar för byggnadens brandskydd och den som driver restaurangen ansvarar för att verksamheten bedrivs på säkert sätt. Exempelvis krävs särskilt tillstånd från Räddningstjänsten för användning av gasol om det ska användas stadigvarande för matlagning eller uppvärmning.

Tillstånd för en uteservering

Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. De bidrar till att skapa en levande och attraktiv innerstad. Kungsbackas stadskärna med sitt stenlagda torg och sina trähus är en speciell miljö med kulturhistoriska värden. Uteserveringen ska passa in i stadsmiljön och samtidigt vara tillgänglig för alla.

Detta gäller för uteserveringar:
För att ha en uteservering i Kungsbacka måste du:  

 • Ansöka om tillstånd hos polisen för att använda offentlig plats.
 • Ingå ett avtal med förvaltningen för Teknik, bland annat för hyra av staketet runt uteserveringen. Ansökan skickas på remiss till förvaltningen för Teknik som är markupplåtare och som därmed tillåter en upplåtelse. Tillstånd beviljas normalt för en säsong i taget. Läs mer om Teknik här.

Så ska uteserveringen se ut
Uteserveringen ska i sin helhet passa in i och bli ett tillskott till omgivningen. Samtidigt ska den vara tillgänglig för alla, till exempel för de som har barnvagn eller rullstol. Därför är det nödvändigt att ställa krav på utformningen. Kraven finns med i det avtal du ingår med Teknik.

Övriga tillstånd

 • För att servera alkohol behöver du tillstånd från förvaltningen för Individ & Familjeomsorg. 
 • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Räddningstjänsten  
 • Vill du anordna grillning på uteserveringen ska du kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Du behöver däremot inget tillstånd för vanlig servering av mat.

Störande buller och tobaksrök
Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd får remiss från polisen innan du får ditt tillstånd för uteservering. Vi kan exempelvis reglera öppettider beroende på var i staden du har uteserveringen. Tobaksrök och buller, exempelvis musik, från din uteservering kan uppfattas som störande för omgivningen och då framför allt de närboende. För att undvika eventuella klagomål ta gärna tidig kontakt med Miljö & Hälsoskydd för att finna en lämplig lösning.

Använda en offentlig plats

Nyttjandet av offentlig plats styrs till stor del av ordningslagen. Polisen är tillståndsmyndighet men kommunen har vetorätt.

För den som vill nyttja offentlig plats är ärendehanteringen enligt följande:

Polistillstånd
Vad som kräver tillstånd enligt ordningslagen och vilken typ av tillstånd som finns hittar du på polisens webbplats. Där hittar du även de blanketter som ansökan ska göras på.

Polisen lämnar vidare ansökan för yttrande till bland annat kommunen och i de flesta fall till förvaltningen för Teknik som tillstyrker eller avslår ansökan. Hör gärna av dig till Teknik redan innan du gör en ansökan till polisen, så kan vi hjälpa dig med en bedömning om vad som brukar vara möjligt.

Ansökningar där Teknik brukar yttra sig handlar bland annat om:

 • Tillstånd för allmän sammankomst (till exempel demonstrationer)
 • Tillstånd för offentlig tillställning (till exempel loppmarknad)
 • Tillstånd för användande av offentlig plats (till exempel placering av byggnadsställning, skylt eller scen)
 • Tillstånd för trottoarpratare

Mer om kommunens ordningsföreskrifter hittar du här.

Trottoarpratare
Trottoarpratare och liknande på allmän eller offentlig plats kräver polistillstånd. Innan Polisen beslutar lämnar de ansökan till kommunens förvaltning för Teknik för yttrande. 

Teknik avstyrker ansökningar om trottoarpratare. Syftet är att staden ska vara tillgänglig och framkomlig för alla och ha så få hinder som möjligt i områden för fotgängare. På platser där kommunen äger eller förvaltar gator, gångbanor, parker och torg ska dessa vara fria från trottoarpratare, stolar, bord, skyltar eller andra föremål som påverkar gångstråken.

Bygglov
För vissa anläggningar krävs bygglov. Upplysningar om vilka anläggningar som är bygglovspliktiga samt anmälan om bygglov gör du hos förvaltningen för Plan & Bygg.

Avgifter
Förutom avgiften för polistillståndet har kommunen enligt avgiftslagen (1957:259) rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Förvaltningen för Teknik ansvarar för att avgifterna kommer in till kommunen.

Hälsoskydd – musikbuller

På diskotek, pubar och restauranger är det ägaren som har det yttersta ansvaret för att se till att Folkhälsomyndighetens riktvärde för höga ljudnivåer inte överskrids. Detta även om det ofta finns en discjockey som sköter musikanläggningen. Musikbuller kan bestå av så höga ljudnivåer att hörseln riskerar att skadas. Barnens hörsel är känsligare än vuxnas och det har Folkhälsomyndigheten tagit hänsyn till vid bedömningen.

Musik innehåller ofta lågfrekvent basljud. Det lågfrekventa basljudet sprider sig lätt långa sträckor i en fastighet och kan därför upplevas som störande av många. Boende som hör musikbuller uppger ofta att de är störda redan vid låga ljudnivåer. Riktvärden som bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger redovisas i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

Folkhälsomyndigheten har mer information om höga ljudnivåer i inomhus miljö och på allmänna platser på sin webbplats.

Läs mer om buller från verksamheter

Skyltlov

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov.  För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

 • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, max 30 x 40 centimeter
 • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
 • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

Hör alltid med Plan & Bygg först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka kommun

Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara

Lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE) beskrivs vilka tillstånd och utbildningar som krävs för att få sälja eller handha brandfarliga och/eller explosiva ämnen. När man pratar brandfarlig vara så är mängden viktig för vilket tillstånd och vilka åtgärder man måste göra. Krav på tillstånd beror också på vilken verksamhet som bedrivs.

Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Skriftlig redogörelse för brandskydd
Om verksamheten i byggnaden eller anläggningen innebär fara för människor eller miljön åvilar detta ansvar istället på den som utövar verksamheten. En skriftlig redogörelse för brandskyddet krävs för följande typer av verksamheter:

 • Samlingslokaler
 • Hotell och andra tillfälliga boenden
 • Restauranger
 • Byggnader av stort kulturhistoriskt värde
 • Byggnader vars utformning innebär stor brandrisk