Skönhet och kroppsvård

Denna guide är till för dig som ska starta eller driva en verksamhet inom skönhet och kroppsvård. Vi vill hjälpa dig att hitta rätt i en fas där det finns många praktiska saker som du ska ta hänsyn till.

Till kategorin Skönhet och kroppsvård räknas frisörer, hud- och nagelvård, skönhetsbehandlingar och liknande. För verksamheter som utför stickande och skärande, exempelvis piercing och tatueringar, gäller särskilda regler.

Hälsoskydd

Hygieniska verksamheter är ett samlingsnamn för verksamheter som arbetar med olika behandlingar till exempel hårvård, massage, zonterapi, akupunktur, fotvård, hudvård, tatuering och piercing/håltagning. En del av dessa är du skyldig att anmäla till Miljö & Hälsoskydd. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har tillsyn på dessa lokaler och har ansvar för att de regelbundet kontrolleras med avseende på inomhusmiljö, hygien och miljöfrågor.

Kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Anmälningsplikt
Ska du driva eller arrangera verksamhet i lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som kan innebära risk för blodsmitta, det vill säga fotvård, akupunktur, piercing eller tatuering, ska detta skriftligen anmälas till nämnden för Miljö & Hälsoskydd innan lokalen tas i bruk. Även bassängbad och solarier är anmälningspliktiga. 

Anmälan krävs enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Anmälan om hygieniska verksamheter

Ändringar i verksamheten
Om du förändrar verksamheten, bygger om eller bygger till befintliga lokaler ska du göra en anmälan om förändringarna påverkar hälsan.

Egenkontroll
Anmälningspliktiga verksamheter har krav på sig att ha en dokumenterad egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Egenkontrollen ska finnas skriftlig på plats när förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd gör tillsyn. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter verksamhetens storlek och syfte.

Avgift
När du anmäler din verksamhet till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd tar vi ut en anmälningsavgift. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd bedriver tillsyn på alla typer av verksamheter som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön. Enligt principen att det är förorenaren som betalar tar vi ut en tillsynsavgift för detta arbete. I de flesta fall tar vi ut en fast årlig tillsynsavgift. Hur stor anmälningsavgiften och tillsynsavgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om och omfattningen på verksamheten. Storleken på avgiften framgår av förvaltningens taxa för miljötillsyn.

Läs mer om avgifter

Verksamheter som inte behöver anmälas
Lokaler och anläggningar för kroppsvård som till exempel massage, hudvård och hårvård behöver inte anmälas. Här är det dock samma regler som för alla verksamheter om att verksamheten inte får släppa ut förorenande ämnen.

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har dock fortfarande tillsyn på dessa verksamheter och ställer i samband med inspektion krav på både verksamheten och lokalernas utformning och inredning. En väl inredd lokal, god hygien samt goda kunskaper hos den som bedriver verksamheten är viktiga förutsättningar för att förhindra spridning av smitta.

Kontakta oss
Kontakta gärna oss på förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för rådgivning och information eller om du är tveksam om vad som gäller för din verksamhet.

Läs mer om verksamhetsutövare inom hälsoskydd

Bygglov

När du vill bygga om, bygga till eller bygga nytt krävs oftast bygglov. Det krävs bygglov för att:

Ändra en byggnads yttre utseende, exempelvis ändra fönstersättning, byta färg och material

  • Ändra en byggnads användningssätt, exempelvis ändra från kontor till restaurang
  • Sätta upp murar och plank, exempelvis för att skärma av serveringsytor

Ibland krävs inte bygglov men en anmälan behövs för att säkerställa att den planerade åtgärden uppfyller samhällets krav och/eller Boverkets byggregler.

Anmälningspliktiga åtgärder
Anmälan behövs bland annat för:

  • Ändring av bärande konstruktion eller som avsevärt påverkar den befintliga planlösningen
  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp
  • Ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet

Åtgärder som kräver tillstånd, lov eller anmälan får inte påbörjas innan startbesked eller tas i bruk innan slutbesked.      

Hör alltid med vår bygglovsavdelning på förvaltningen för Plan & Bygg innan du påbörjar arbetet, om åtgärden kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om bygglov

Skyltlov

När du vill sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom områden som omfattas av detaljplan krävs skyltlov.  För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot tillstånd från länsstyrelsen. En skylt får inte påverka trafiksäkerheten eller hindra framkomligheten.

I vissa fall krävs inte skyltlov. Några exempel på sådana fall är:

  • Verksamhetsskylt med uppgifter om vilka bolag och personer som finns i aktuell trappuppgång, i omedelbar närhet av aktuell entré, max 30 x 40 centimeter
  • Mindre flaggor som ej är fastmonterade samt är flyttbara intill butiksentré
  • Foliering på fönster och glasade fasader om text och bild täcker en mindre del av glasytan

Hör alltid med förvaltningen för Plan & Bygg först om det krävs lov innan du sätter upp en skylt.

Riktlinjer för skyltning i Kungsbacka kommun

Brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA. Ytterst ansvarig för brandskyddet är vd:n och/eller ägaren av verksamheten.