Vanliga frågor och svar om mottagande av nyanlända

Här hittar du vanliga frågor och svar om asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn och unga i Kungsbacka kommun.

Asylsökande, nyanländ, ensamkommande barn – vad betyder det?

En asylsökande väntar på beslut om uppehållstillstånd i Sverige.

Nyanländ kallas en person som har fått uppehållstillstånd, under sina första år i landet.

Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar. 

Som andra kommuner i landet delar Kungsbacka ansvaret att ta emot ensamkommande barn och nyanlända, som bosätter och etablerar sig här.

Hur kan allmänheten hjälpa till? 
För dig som vill hjälpa

Ensamkommande barn och unga

Vad har kommunen för ansvar för ensamkommande barn och unga?
Individ & Familjeomsorg ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det handlar om att utreda vilka behov barnen har, ge dem någonstans att bo och se till att de får god omsorg.

Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning ansvarar för barnens skolgång, precis som för andra barn i kommunen. 

Finns det särskilda skäl kan hen få fortsatt boende och omsorg fram till att hen fyller 21 år. Det motsvarar föräldrars försörjningsansvar enligt lagen. 
I Sverige räknas du som barn upp till dess att du fyller 18 år och blir myndig.

När ett barn får permanent uppehållstillstånd ansvarar kommunen för fortsatta insatser under barnets uppväxt, och för barnets integration i samhället.

Varför kommer barnen?

Just nu pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Över 65 miljoner människor var på flykt 2016, enligt FN:s flyktingorgan UNHCR. Många barn som kommer till Kungsbacka kommer från Afghanistan, Somalia och Eritrea.  

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. 

Hur fungerar boenden för ensamkommande?

Ett så kallat HVB-hem, Hem för vård eller boende, är reglerat enligt lag och förordning. Boendena har personal dygnet runt med utbildning som krävs för att arbeta med ensamkommande barn och unga. Många är socionomer, fritidsassistenter och pedagoger. 

Boendena ska likna en hemmiljö. Det ska finnas trygghet, rutiner, regler och stöd för de unga. Personalen på boendena hjälper de unga med läxor och vardagliga bestyr. De ska ha möjlighet till en meningsfull fritid med aktiviteter, som fotboll, dans och utflykter och de ska få komma i kontakt med människor utanför hemmet för att vara en del av samhället.
 

Går ensamkommande barn i skolan?
Ja, alla barn och unga i kommunen bör gå i skola, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. När ett barn kommer börjar det i en klass så snart som möjligt, men senast efter en månad. Ofta dröjer det bara några dagar. Detta gäller ej barn till asylsökande som bor på evakueringsboende i kommunen, eftersom det gäller en mycket kort tid.  

Hur länge ska de bo på boendet?
När barnen först anvisas till kommunen utreder Migrationsverket om de kan få uppehållstillstånd. Samtidigt gör kommunens Individ & Familjeomsorg en utredning av vilka behov barnet har, om barnet ska bo i ett familjehem eller i ett HVB-boende eller stödboende. Det går inte säga exakt hur länge det gäller, eftersom det är omständigheterna som avgör. Däremot kan vi konstatera att när de fått permanent uppehållstillstånd är det så kallade uppväxtplaceringar. Då har kommunen ansvaret till dess att ungdomarna blir myndiga.

Kan kommunen säga nej till att ta emot ensamkommande barn?
Nej. Den 1 januari 2014 trädde en ny lag i kraft som innebär att Sveriges kommuner är skyldiga att ta emot asylsökande.

Får alla ensamkommande permanent uppehållstillstånd?
Nej, alla får inte permanent uppehållstillstånd. Numer får de flesta som får uppehållstillstånd ett tillfälligt sådant. Ett barn som får avslag på sin ansökan och överklagan utvisas. Läs mer om asylregler på Migrationsverkets hemsida. 

Hur väljer kommunen var ett boende för ensamkommande ska ligga?
Det är viktigt att de ensamkommande barnen inte isoleras där de bor. Det ska finnas grannar och kollektivtrafik. För att motverka segregation går kommunen efter principen att boendena för ensamkommande ska spridas ut i kommunen.

Det bör också vara lätt att ta sig till skolan. Förutom undervisningen är skolan ett ställe där barnen får kompisar, och den är en viktig länk till både språk och samhälle.

Vad har grannar till ett boende för ensamkommande för möjlighet att påverka och få information?
När kommunen köper eller bygger en fastighet för att själv driva boende har de närmaste grannarna möjlighet att lämna synpunkter under bygglovsprocessen, i de fall där detaljplanen för fastigheten måste ändras.

Hur går det till när kommunen upphandlar ett privat boende? Hur kan boende i närområdet påverka då?
I upphandlingen kan företag i eller utanför kommunen lämna in anbud. Det är först när en upphandling är klar som kommunen får veta på vilken plats boendet ska starta. Det sker enligt Lagen om offentlig upphandling. Därför är det först när upphandlingen är klar som kommunen kan informera de blivande grannarna.

Först när företaget och kommunen har undertecknat avtalet kan företaget börja söka de tillstånd de behöver. Det kan vara bygglov, tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, med mera. Om företaget inte lever upp till kraven som ställts i upphandlingen, till exempel genom att de inte får de tillstånd som krävs, så upphör avtalet att gälla.

I bygglovsprocessen får de som bor i närheten möjlighet att yttra sig. Kommunen ser det som att företaget själva ansvarar för att bjuda in grannar till informationsmöte.

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn?
Barn och unga som söker asyl i Sverige har samma rättigheter som andra barn som bor här. De har rätt till skydd, sjukvård och omsorg och de ska få gå i skola på den nivå som är relevant för dem. 

Ett ensamkommande barn har rätt till en god man som träder i vårdnadshavares eller förmyndares ställe. Den gode mannen är med i kontakten med Migrationsverket och undertecknar avtal som gäller barnet.

Vad innebär det att vara god man för ensamkommande barn?
En god man fungerar som en juridisk företrädare under en begränsad tid. Den gode mannen ersätter förmyndare och vårdnadshavare.  

Om och när sedan barnet får permanent uppehållstillstånd ersätts den gode mannen av en särskilt förordnad vårdnadshavare. Fram tills dess ska den gode mannen se till att barnet får ID-handlingar, blir folkbokfört, hjälpa till med att öppna bankkonton, med mera.

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren ansvarar för barnet tills det fyller 18 år och blir myndig. Vårdnadshavaren ser till att barnet får vad han eller hon behöver inom skola, sjukvård, myndigheter och omsorg. Vårdnadshavaren hjälper också till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Vad händer med ensamkommande som inte har fått besked om asyl när de fyller 18 år?

Enligt de lagar och riktlinjer som Kungsbacka kommun har att följa övergår ansvaret för de asylsökande till Migrationsverket efter den dagen som de har fyllt 18 år. Undantag gäller för de ungdomar som har ett omfattande vårdbehov. Om vårdbehovet bedöms som omfattande erbjuds fortsatt boende inom kommunens försorg. Om vårdbehovet inte bedöms som omfattande överförs ungdomen till Migrationsverket. Det är kommunens olika tjänstepersoner som utreder och bedömer om ett vårdbehov finns.

Vad händer med skolgången efter det att ensamkommande fyller 18 år?

Vad gäller skolgång så finns det även där en lagstiftning som kommunen följer. En ungdom som har påbörjat ett program innan fyllda 18 år har rätt att slutföra programmet, antingen i Kungsbacka eller i en ny kommun.

Finns det några politiska beslut i Kungsbacka som innebär än mer generös linje än det som står i lagen?

I Kungsbacka kommun läggs stor vikt vid att erbjuda de nyanlända som kommer till kommunen en bra och hållbar integration. Inom ramarna för de kommunala verksamheterna finns en rad olika initiativ och projekt för att på bästa sätt få de nyanlända att bli delaktiga i samhället. Däremot finns det inget politiskt beslut som innebär extra ekonomiska utrymmen för ensamkommande barn efter den dag då fyllt 18, utan kommunen följer riktlinjer som har tagits fram genom lagstiftningen.

Om nyanlända

Vilket ansvar har kommunen för nyanlända vuxna och barn?
Kommunen har ansvar för: 

 • mottagande och bostadsförsörjning för de som anvisats till Kungsbacka
 • praktisk hjälp vid bosättning
 • undervisning i Svenska för invandrare, SFI. 
 • samhällsorientering och annan vuxenutbildning
 • förskola, barnomsorg, skola och andra insatser för barn och ungdomar. 


Nyanlända ska ha tillgång till övrig kommunal verksamhet och service, på sammavillkor som andra kommuninvånare.

Staten ersätter Kungsbacka kommun för kostnader kring mottagandet. Läs mer under Hur finansieras flyktingmottagandet till Kungsbacka kommun?  

Vad är målet med kommunens mottagning av nyanlända?
Kommunen arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen för att nyanlända kommer ut i arbetslivet innan deras tvååriga etableringsprogram avslutas.

Nyanlända ska få snabb, individanpassad och effektiv undervisning. En effektiv etablering av nyanlända vuxna är beroende av att vi erbjuder deras barn en god utbildning i en trygg miljö, som stimulerar utveckling och lärande.

Hur många nyanlända blir anvisade till Kungsbacka 2017?

2017 är 319 vuxna och barn med uppehållstillstånd anvisade till kommunen.

2018 har vi 293 anvisade personer att ta emot.

Mellan 1 september 2008 och 31 december 2016 tog Kungsbacka sammanlagt  emot 515 nyanlända vuxna och barn. De flesta, 247 personer, togs emot 2016. Som jämförelse ökade Kungsbackas befolkning med cirka 1000 inflyttade personer varje år mellan år 2006 och 2016.

Vilka blir anvisade till Kungsbacka kommun?
De som anvisas till en kommun har fått uppehållstillstånd och ska etablera sig i sin nya hemkommun. 

Läs mer om anvisning och matchning på Migrationsverkets webbplats.

Hur länge är man nyanländ? 
Under två år. Det är under den tiden som nyanlända har ett etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen. Under den tiden lär de sig svenska, går kurs i samhällsorientering, och får hjälp att komma i arbete. 

Hur integreras de nyanlända?
Under en tvåårig etableringsperiod läser nyanlända Svenska för invandrare, SFI, de går en obligatorisk kurs i samhällsorientering samt får arbetsförberedande aktiviteter.
Arbetsförmedlingen leder etableringen i samverkan med kommunen. Genom aktiviteter som Flyktingguide och språkvän, språkcaféer och samverkan med idrotts- och föreningslivet arbetar Kungsbacka kommun för den sociala integrationen och inkluderingen i samhället.

Vilka lägenheter förmedlar kommunen till nyanlända? 
Kungsbacka kommun har ett samarbete med det kommunala bostadsbolaget Eksta samt privata bostadsbolag. Härigenom förmedlas lägenheter till nyanlända.

Kan kommunen säga nej till att ta emot nyanlända?
Enligt en lag som trädde i kraft i mars 2016 måste alla kommuner dela på ansvaret att ta emot nyanlända som anvisas hit och ordna boende. 

Det är bostadsbrist i Kungsbacka. Var ska alla nyanlända bo?
Kungsbacka är en växande kommun och har, liksom de flesta kommuner i Sverige, bostadsbrist. Vi är skyldiga enligt lag att ta emot nyanlända och erbjuda dem bostäder. Många nyanlända får bo under kortare eller längre tid i ett så kallat genomgångsboende tills dess att de erbjuds mer permanent boende.

Kommunen ser gärna att privatpersoner hyr ut rum, lägenheter, med mera. 
Hyr ut till nyanlända

Kommunen har tagit en rad olika beslut för att öka bostadsbyggandet för alla grupper i samhället,  3500-4000 fler bostäder ska byggas på en femårsperiod.

Hur mycket får en nyanländ familj i månadsersättning?
Läs mer på Försäkringskassans hemsida:
Etableringsersättning

Hur finansieras mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn till Kungsbacka kommun? 

För varje nyanländ får kommunen en ersättning som ska täcka kostnader för etableringsinsatser. Till exempel: 

 • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
 • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
 • utbildning i svenska för invandrare 
 • samhällsorientering
 • tolk
 • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
 • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

På Migrationsverkets hemsida hittar du aktuella ersättningsnivåer:
Ersättningar till kommunen r de som anvisats till Kungsbacka

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka