Regler och avgifter för barnomsorg

Barn 1-6 år kan få plats i förskola eller hos dagbarnvårdare. Här hittar du kortfattad information vad som gäller för att få plats. Längst ner på sidan hittar du ett dokument med fullständiga regler.

För att få plats i förskola eller hos dagbarnvårdare, så kallad pedagogisk omsorg, ska

  • Föräldrar/vårdnadshavare arbeta, studera, vara föräldralediga eller vara aktivt arbetssökande. 
  • Barnet ha ett eget behov av förskoleverksamhet.
  • Föräldrar/vårdnadshavare vara bosatta eller stadigvarande vistas i kommunen. 
  • Barn i åldern tre till fem år vars vårdnadshavare är hemma och tar ut vårdnadsbidrag för yngre syskon har rätt till 15 timmar per veckan i förskola eller hos dagbarnvårdare.

Turordning

Turordning sker efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan inkommit till kommunen. Turordningen räknas dock tidigast sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare.

Allmän förskola

Alla barn i åldrarna tre till fem år har rätt till allmän förskola 15 timmar per vecka från och med höstterminen det år de fyller tre år. Vårdnadshavare behöver inte betala för en plats inom allmän förskola.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden från plats i förskola, hos dagbarnvårdare eller fritidshem är 30 kalenderdagar. Platsen ska sägas upp skriftligt. Avgift tas ut under uppsägningstiden.