Avgifter för barnomsorg

I Kungsbacka kommun finns tre taxor för avgifter till barnomsorgen:

 • taxa för barn placerade i förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år
 • taxa för barn 3-5 år i allmän förskola 
 • taxa för skolbarn 6-12 år i fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg. 

Du betalar avgift under 12 månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet.

Allmän förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar i veckan

Barn 3-5 år har avgiftsfritt rätt till 15 timmar/vecka i allmän förskola eller i pedagogisk omsorg från och med 1 augusti det år barnen fyller 3 år.

Minskat avdrag för allmän förskola

Alla barn 3-5 år har rätt till gratis allmän förskola 525 timmar per år. Vårdnadshavare som arbetar eller studerar och därför behöver mer än 525 timmar får ett avdrag på avgiften motsvarande de 525 timmarna. Detta avdrag har i tidigare beräkningar varit 35 procent av barnets totala vistelsetid men från och med januari minskas avdraget till 23,5 procent. 

AvgiftsgrundadAvgift per månad med avdrag för allmän förskola 2016
Avgift per månad med avdrag för allmän förskola 2017

Barn 1  3%

 853 kr  1 042 kr
Barn 2  2 %  569 kr 695 kr
Barn 3  1%  285 kr 347 kr
Barn 4  Ingen avgift Ingen avgift

Beräkning av avgift och maxtaxa

Avgiftens storlek avgörs av: typ av omsorg, barnets ålder och antal barn i hushållet.

Utgångspunkt för beräkning av avgift är hushållets ekonomiska bärkraft. Med hushåll menas:

 • Ensamstående
 • Familjehemsföräldrar
 • Gifta personer
 • Sammanboende personer som har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten. Avgiften får inte överstiga maxtaxans högsta belopp.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften för plats i förskola och barnomsorg får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter. Enligt nationella bestämmelser räknas nivån på inkomsttaket för maxtaxa årligen upp med ett index. Kommunerna får samtidigt ett sänkt statsbidrag som motsvarar uppräkningen.

Med utgångspunkt från uppräkningen av nivån på inkomsttaket och det sänkta statsbidraget gör vi en justering av avgiften. 

Ny taxa från 1 januari 2017

Från den 1 januari 2017 innebär ovan förändring att inkomsttaket höjs från 43 760 kronor per månad till 45 390 kronor per månad.

Den högsta avgiften för barnomsorg höjs från 1313 kronor till 1362 kronor. 

I tabellen nedan ser du avgiften för ett hushåll med en sammanlagd inkomst på minst 45 390 kronor/månad. 

Förskola, pedagogisk omsorgAvgiftsgrund - procent av sammanlagd inkomst 
Högsta avgift 2016
Högsta avgift 2017
Barn 1*
 3 % 1 313 kr  1 362 kr
 Barn 2  2 %  875 kr  908 kr
 Barn 3  1 %  438 kr  454 kr
 Barn 4  Ingen avgift    
Fritidshem      
Barn 1  2 %  875 kr  908 kr
Barn 2  1 %  438 kr  454 kr
Barn 3  1 %  438 kr  454 kr
Barn 4  Ingen avgift    

* yngsta barnet i hushållet räknas som barn 1, näst yngsta barnet som barn 2 och så vidare.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är årsinkomst före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet i enlighet med inkomstskattelagen. Följande inkomster räknas med:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Lön från utlandstjänst oavsett i vilket land man betalar skatt
 • Familjehemsföräldrars lön/löner och arvodesersättning
 • Pension (inte barnpension)
 • Livränta (skattepliktig, se kontrolluppgift)
 • Föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning
 • Vårdbidrag för barn, arvode den del som är skattepliktig
 • Arbetslöshetsersättning och kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag (familjepenning för värnpliktig)
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning mm för värnpliktiga
 • Överskott av näringsverksamhet(den inkomst av aktiv eller passiv näringsverksamhet som förs ut på deklarationens huvudblankett)
 • Bilförmån (skattepliktig del)

En eller två fakturor

I Kungsbacka kan vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men inte lever tillsammans välja mellan att få var sin faktura på avgiften för barnomsorg eller en gemensam faktura.

När vårdnadshavare valt var sin faktura beräknar vi avgiften på ett särskilt sätt. Utgångspunkten för beräkning av avgift vid var sin faktura är att förändringar i inkomsten hos en av vårdnadshavarna inte ska påverka den andra vårdnadshavarens avgift. Kontakta oss för mer information om var sin faktura.

Så görs avgiftsberäkning vid varsin faktura för 2016 (pdf)

Så görs avgiftsberäkning vid varsin faktura för 2017 (pdf)

Räkna ut din avgift

Om du har e-legitimation kan du räkna ut din avgift i vår e-tjänst för barnomsorg. Beräkningen kan inte göras av vårdnadshavare som valt varsin faktura. I e-tjänsten kan du även se och ändra dina inkomstuppgifter.

E-tjänst för barnomsorg