Foto: Bildarkivet.se/Leif Johansson Foto:Bildarkivet/Jörgen Wiklund

Modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska hemma, är adopterade eller vars hemspråk tillhör något av minoritetsspråken har, om vissa förutsättningar är uppfyllda, rätt till modersmålsundervisning eller stöd modersmål.

För barn och elever i förskola och förskoleklass kallas insatsen förstärkt modersmålsstöd.

Läs mer om förstärkt modersmålsstöd

Elever i grundskola och gymnasium kan få undervisning i modersmål som ämne. Via länken nedan hittar du information om regler för vem som har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan.

Läs mer om modersmålsundervisning i grundskolan

Viktig insats för en god språkutveckling

Genom undervisning i ämnet modersmål ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. Kunskaper i modersmålet underlättar den svenska språkutvecklingen. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

Modersmålsundervisningen ger även eleven möjlighet att reflektera över traditioner, kultur och samhälle i det område där modersmålet talas, och jämföra det med svenska förhållanden.

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om modersmålsundervisning:

Frågor och svar om modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning

Stöd för nyanlända

Förskola & Grundskolas introduktionsteam stödjer förskolor och grundskolor i mottagandet av nyanlända barn och elever. Stödet pågår under ett år. I introduktionsteamet ingår en socialpedagog, en specialpedagog, en lärare i svenska som andra språk och en studiehandledare. 

Du kan läsa mer om introduktionsteamet via länken nedan.

Mer information

Kontakta i första hand personalen på förskolan eller skolan om du vill ha mer information om rätt till stöd eller undervisning i modersmål. 

Skolverket har en särskild webbplats med information om modersmål, informationen finns även på olika språk. Du hittar sidan via länken nedan. Där hittar du även ett dokument med kontaktuppgifter till modersmålslärarna.

Kontakta gärna