Mishto avilean ando gav Kungsbacka

Naisarastuqe ke djeas andre pe amari internotosqi rig. Kathé thodeam skurto informatzia pa kodo ajutimos so shaj te das savorrenge ando gav Kungsbacka. Maj but informatzia si pe engleshiska aj é antrego informatzia si pe shvediska.

San adjukerdo té pushés só kames aj té mukés andre tirri gindurí ke amaro pushimako céntra Kungsbacka direktó pa telefonó vaj pó mejló, vaj shaj te aves amende te delpestuqe personaló sfató. Simen zor te ajutisar maj but numá pe engleshiska.

Kungsbacka direktó
Stadshuset, opral o drom karing resecentrá.
Storgatan 37 ando Kungsbacka
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Pîterdó:

Lujne 8-18
Martzine - Źojne 8-17
Paraśtuj 8-15

Kungsbacka - jekh gav kaj but manush kamen te traín

É Kungsbacka si po Svedoskó vestó kustó  na dur ando sudó karing o Göteborg. Andó vestó rig le gavesqe si jekh lungó kustó, aj ando estó si but phuja, veśha aj paja.

Ando gav Kungsbacka train pasé 84 000 manush aj vazdas sakon berś 500 nevé khera. Shaj vuśoró te les o gheześ ando nordó te djeas no Göterborgo aj no Boråso, aj ando sudó te djeas no Varbergo, Falkenbergo aj no Halmstado. 

Das ajutimos pa differetnó butcheá:

Edukatziá aj shavorrenge gridzimos

Anol tziggnore shavorre simen shavorrengi bar aj djesesko gridzimos. Ando shavorrengi bar las samma palol shavorre de kana pherdéon jekh berś dji kana lenpen te phiren ande śkola. Ando djesesko gridzimos lelpes samma palol shavorre save silen maśkar 1 aj 12 berś andré ne jekh kher.

Ne angluni śkola phirren le shavorre katar e angluni klasa dji kaj enătó berś. Ando Kungsbacka shaj te alosares maśkar le gaveske śkoli aj le privaturea śkoli pe savé pushimatar kames.

Ando Kungsbacka si but aj differtnó gimnaziakó edukatzia vi andol gaveske śkoli  aj vi andol privaturea śkoli. Shaj vi te phirres andol phurrengi edukatia aj vi buteakośkola.

Le shavorre aj le elevuría save dhén dumma aver shib khere katar e shvediska shaj te len adjutimos vaj edukatzia ne lenqi shib ande śkola.

Tuqe savo san nevó ando Svedó aj situt opral dés oxtó berś si SFI-edukatzia, shvediska andol nevé manush.

Traiosqo adjutimos, suportó aj adjutimos

O gav del suportó le shavorrenge aj le familijenge, le phurrenqe, le manushenqe save silen jekh śtatosqe problema aj le manushenqe save phen drabá vaj silen aver fealó socialó problema.

Sá amen las sama palal le neve manush save aven avreal o Shvedó, manush kaj nashen katar marimos aj palal le shavorre save aven korkoro bi dadeske aj dejaske aj palal le ternimatar.

Te trais aj te keres

Ando Kunsbacka shaj te keres but kana situt liberó vramja. Te kames shaj te keres trenamento vaj te dikes po teatro, te keres sporto vaj te dikes le skulpturia, te dzines vaj te kelestut fotbalo – kathe shaj te arakes but te alosares.

Ne amaro kalendaro pol evenimenturea arakes sa le evenimenturea kidine ne jekh than. O kalendaro si numa pe shvediska shib, aba le kontakto amentza ko pushimako céntra Kunsbacka direkto, aj von adjutintut kothe.

Ne amaro organizake registro arakes le organizatzii but interesanto, sar sporto, skulpturia, teatro vaj aver kultura, o traio avri aj diferitne hobiuri. 

Si than kaj vi le tzigne aj vi le bhare shavorre shaj te kelenpen pa sa le than ando gav.

Te vazdes khera, te trais aj e natura pashal

Musaj te les kontakto le gavesa te kames te phuses te den tut chachimos te vazdes jekh kher vaj trebul tut adjutimos te anes andre phaj vaj te des avri o kheresko gunoió, aj vi kana kana kames varikon te vazdel tirro gunoió vaj te kames sar keres maj misto te reciklis o gunió vaj te kompostiles.

Le firmurá aj e butí

O gav Kungsbacka si o maj barro than savo del buti manushenge. Ne gavesqe institutzia keren butí 7 900 manush ne 250 differno butea.

Ando gav si but tzigne aj maskaral barre firmurá bitcimanqo, konstrukturá aj aver servicurá sar te araken personalo, te inkeren e ekonomia aj te keren reklama avrenqe firmurá. Pa butcíaqo agentziéki internetoski rig arakes sa le butcia kan rodenpes

O gav del adjutimos le firmuránqe aj del suportó le neve firmurá aj djeanel so kerelpes ne sa le thana.

San turisto ando Kungsbacka?

Shaj te arakes informatzia pe amari internetoski rig Turismo Kungsbacka.

Internetoski riga sar tipsó

Pe amari internetoski rig informationssverige.se arakes informatzia so shaj te aveltuqe lashi anda tute savo san nevó ando Shvedo.