ברוכים הבאים צום קונגסבאקא מיוניסיפאליטי

א דאנק פארן באזוכן אונזער וועבזייטל. אט איז קורצע אינפארמאציע איבער די סערוויסעס וואס מיר שטעלן צו פאר יעדן אין קונגסבאקא מיוניסיפאליטי. מער איינצלהייטליכע אינפארמאציע איז גרייט אין ענגליש, און די פולשטענדיגע ווערסיע אין שוועדיש.

מיר באגריסן אייערע פראגעס אדער באמערקונגען צו אונזער קאסטומער סערוויס צענטער,Kungsbacka direkt  דורך טעלעפאן און אימעיל, אדער באזוכט אונז פאר פערזענליכע סערוויס. מיר אלע קענען אייך העלפן אין ענגליש.

קונגסבאקא דירעקט

סיטי האל, אנטקעגן דעם טרעוול צענטער

Storgatan 37 in Kungsbacka

0300-834000

info@kungsbacka.se

אפען:

מאנטאג 8-18

דינסטאג – דאנערשטאג 8-17

פרייטאג 8-15

קונגסבאקא -  א מיוניסיפאליטי וואו פיל מענטשן ווילן וואוינען

קונגסבאקא געפינט זיך צווישן שוועדן מערב ים ברעג פונקט אונטן פון יערטערבארי. דער מערב'דיגע טייל פונעם מיוניסיפאליטי האט א לאנגע ים-ברעג, און צו מזרח זענען פארעמס, וועלדער און טייכן.

קונגסבאקא האט 84,000 איינוואוינער און מיר בויען נאך 500 היימען יעדעס יאר. פילע איינוואוינער וואוינען דא אבער ארבעטן אין אן אנדערע מיוניסיפאליטי. עס איז גרינג צו נעמען א באן צו יערטערבארי און באראוס, און דרום צו ווערבערי, פעלקענבערי און האלמסטאד.

מיר שטעלן צו סערוויסעס אין פיל פארשידענע געביטן:

ערציאונג און קינד קעיר

פאר קליינע קינדער האבן מיר אין נורסעריס און טשילדרענמיינדערס. אין פרי-סקול באקומען קינדער קעיר פונעם עלטער פון איין יאר ביז ווען זיי הויבן אן שולע. טשילדרענמיינדערס געבן זיך אפ מיט קינדער אין עלטער פון 1-12 יאר אין היים אומגעבונג.

אין קאמפאלסערי שולע, זענען קינדער פון פרי-סקול ביז ניינטע קלאס. אין קונגסבאקא איז מעגליך אויסצואוועלן צווישן מיוניסיפאל און אומאפהענגיגע. סיי נורסערי און סיי קאמפאלסערי שולעס מיט אנדערע ספעציאליזאציעס.

אין קונגסבאקא איז פארהאן א ברייטע אויסוואל פון צווייטיגע ערציאונג סיי אין מיוניסיפאל און אומאפהענגיגע שולעס. איר קענט אויך שטודירן אלס אן ערוואקסענער אין ערוואקסענער ערציאונג אדער פאליטעקניק געביטן.

קינדער און סטודענטן וועלכע רעדן אינדערהיים א שפראך וואס איז נישט שוועדיש קענען באקומען הילף אדער אנווייזונגען אין זייער מוטער שפראך אין שולע.

פאר די וועלכע זענען ניי אין שוועדן און זענען ערוואקסענע, איז פארהאן שוועדיש פאר אימיגראנטן קלאסן (SFI).

קעיר, שטיצע און הילף

די מיוניסיפאליטי שטעלט צו שטיצע פאר קינדער און פאמיליעס, די זקנים, מענטשן מיט דיסאביליטיס און מענטשן מיט סובסטאנץ אביוז אדער אנדערע געזעלשאפטליכע פראבלעמען.

מיר זענען אויך פאראנטווארטליך אויף באגריסן די ניי געקומענע, דיספלעיס'ד מענטשן און קינדער און צענערלינגען וועלכע קומען אליינס.

זאכן צו טון און געניסן

 קונגסבאקא שטעלט צו אסאך צו טון אין אייער פרייע צייט. מאכט איבונגען אדער גייט צום טעאטער, שפילט ספארטן אדער האט הנאה פון מאלעריי, ליינען אדער שפילן פוסבאל – אסאך פון וואס זיך אויסצואוועלן.

אין אונזער קאלענדער פון פאסירונגען רעכענען מיר אויס אלע פאסירונגען. דער קאלענדער איז גרייט בלויז אין שוועדיש, דעריבער פארבינדט זיך מיט Kungsbacka direkt פאר הילף.

אונזערע פארבינדונגען רעגיסטער אנטהאלט פארבינדונגען פאר פילע אינטערעסן, אזוי ווי ספארטן, מאלעריי, טעאטער און קולטור, דרויסנדיגע אקטיוויטעטן און פארשידנארטיגע האביס.

עס זענען דא שפיל-פארקס פאר סיי עלטערע און סיי יונגערע קינדער אין אלע אונזערע קאמיוניטיס.

בויען, לעבן און אומגעגנט

איר זאלט זיך פארבינדן מיט די מיוניסיפאליטי כדי זיך איינצוגעבן פאר א בויען ערלויבעניש, און פאר הילף מיט וואסער און סאניטאציע, און אויך אויב איר ווילט מען זאל אפנעמען אייער מיסט אדער ווילט וויסן ווי אזוי אמבעסטן צו ריסייקל'ען אייער מיסט אדער קאמפאוסט.

ביזנעס און ארבעט

קונגסבאקא מיוניסיפאליטי איז דער גרעסטער ארבעטסגעבער אין די מיוניסיפאליטי, מיט אומגעפער 7,900 איינגעשטעלטע אויף 250 פארשידענע פאסטנס.

די מיוניסיפאליטי האט פילע קליינע און מיטלמעסיגע פירמעס אין ריטעיל, בויעריי, און ביזנעס סערוויסעס אזוי ווי סטעפינג, בוכהאלטעריי און מארקעטינג. דער דזשאב צענטער וועבזייטל אנטהאלט אלע ליידיגע פאסטנס

די מיוניסיפאליטי שטעלט צו סערוויסעס פאר פירמעס און שטיצט נייע ענטרעפעניורס און האלט אויפזיכט אויף פארשינדארטיגע אקטיוויטעטן.

זענט איר א טוריסט אין קונגסבאקא?

איר וועט געפינען אויף אונזער קונגסבאקא טוריזם וועבזייטל 

בייהילפיגע לינקס

דער סייט informationssverige.se האט אינפארמאציע אין פארשידענע שפראכן וואס קענען זיין גוט פאר די וועלכע זענען ניי אנגעקומען אין שוועדן.