Nöjda föräldrar till simskolebarn

Över 90 procent av de 560 svarande föräldrarna till barn i simskola i Kungsbacka kommun är nöjda eller mycket nöjda med simskolan. Både barn och föräldrar känner sig trygga och våra simlärare får mycket beröm för sitt engagemang. Vi har också fått värdefulla kommentarer som kommer leda till ytterligare förbättring av simskolan.

Förvaltningen för Fritid & Folkhälsa bedriver simundervisning i Fjärås och Kungsbacka simhall. Efter avslutad simskola i februari, maj och juni skickades en enkät ut till 960 föräldrar som haft sina barn i våra simskolor. Enkäten skickades med en länk per e-post och dessutom skickades en uppmaning per SMS till alla som angivit mobiltelefonnummer. 560 föräldrar har valt att svara på enkäten. 

Nöjda föräldrar och barn

Vi är glada att kunna konstatera att över 90 procent av de som svarat är nöjda eller mycket nöjda med vår simskola i sin helhet. De synpunkter som har lämnats tar vi fasta på och kommer att anstränga oss för att förbättra.

Vänligt bemötande

Över 90 procent svarar att deras barn blivit vänligt bemötta av simlärarna. Detsamma gäller hur föräldrarna uppfattar att de blivit bemötta.

Återkoppling angående barnens simutveckling har förbättrats

Tidigare års enkäter har visat förhållandevis lägre betyg när vi frågat föräldrar vad de tycker om återkopplingen om barnens simutveckling i vår simskola. De har saknat information om vad barnen behöver träna på. Vi har därför infört en kortfattad skriftlig dokumentation efter halva simskoleperioden. Vi har också varit tydliga med att föräldrar givetvis är välkomna att kontakta simlärarna för mer information.

Dessa relativt enkla åtgärder har inneburit att vi nu får ett högre betyg på hur vi återkopplar och informerar föräldrar om barnens simutveckling.

Trygghet

Båda barn och föräldrar känner sig trygga i vår simskola.

Gruppstorlek per simlärare

Givetvis är det många som gärna vill ha mer personal i vår simundervisning för att barnen ska kunna få mer hjälp och stöd. De allra flesta föräldrar tycker ändå att simgrupperna är lagom stora och 70 procent anser att deras barn får tillräcklig mycket hjälp av simlärarna.

Många har också förståelse för att det är svårt att minska antalet simskoleplatser med tanke på efterfrågan. Då är det extra viktigt för oss att tänka på att vi har tillräckligt med simlärare per grupp för att ge barnen en bra simundervisning. Det finns ett samband mellan gruppstorlek och betyg. Ju färre barn per grupp desto mer tid för simlärarna att hjälpa barnen och det ger ett högre betyg.

Simlärarnas engagemang

Vi får mycket beröm för våra simlärares engagemang. 90 procent tycker att simlärarna visar bra engagemang.

Information och anmälan

Alltmer av vår information om simskolan finns på vår webbplats. De allra flesta, över 80 procent, tycker att det är lätt att hitta den information de behöver. Lika många tycker också det nya webbaserade anmälningssystemet fungerar bra.

Kritiken som kommer handlar oftast om brist på platser på attraktiva tider och att vissa grupper blir fullbokade direkt. Vissa brister i bokningssystemet kommenteras också. Ett modernare bokningssystem är under utformning.

Simskolans lektionstider

Många efterlyser givetvis fler simskoletider på tider som är möjliga att anmäla till, det vill säga senare tider på vardagar och lördag-söndag. Trots det tycker över 60 procent att valmöjligheterna av simskoletider passar dem bra.

Intensivsimskolan – högre betyg

Intensivsimskolan, det vill säga den som bedrivs i våra simhallar i tvåveckors-perioder under maj- juni, brukar ge något högre betyg än den som bedrivs en lektion per vecka under tio veckor. Så är fallet även denna enkätomgång.

150 synpunkter

Cirka 150 synpunkter och kommentarer har också lämnats in. De allra flesta är nöjda och vill ge beröm till engagerade simlärare. Vanligaste kritiken rör bristen på simskoleplatser attraktiva tider. Relativt många efterlyser också nyttigare alternativ i våra cafeterior och kommenterar också trängseln i omklädnings- och duschrum i Fjärås.

Analys och förlag till förbättringar

  • Vi ska från hösten prova ett nyttigare alternativ i våra cafeterior exempelvis mellanmålsmeny.
  • Vi ska från hösten prova ett annat tidsmässigt upplägg av simskolorna för att minska trängseln i Fjärås. Avslutande grupp och startande grupp ska inte behöva vara samtidigt i dusch- och omklädningsrum.
  • Ett nytt bokningssystem är under utformning.