Förslag om höjda avgifter inom omsorgen

Nämnderna för Vård & Omsorg och Funktionsstöd föreslår en höjning av maxtaxa och avgifter för mat inom den kommunala omsorgen från 1 juli 2016. Beslutet tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet 16 juni.

Politiskt beslut om höjning av maxtaxa

Nämnderna för Vård & Omsorg och Funktionsstöd föreslår en höjning av maxtaxan för den som har insatser från den kommunala omsorgen. Förslaget om att höja maxtaxan vilar på regeringens förslag om en ändring i socialtjänstlagen. Höjningen av taxan innebär dock inte att kommunens intäkter ökar eftersom de riktade statsbidragen samtidigt minskar.

Vad innebär höjningen för den enskilde?
Maxtaxan höjs från 1772 till 1991 kronor vilket innebär att du som har insatser från den kommunala omsorgen kan få en höjning på maximalt 219 kronor per månad. Hur stor höjningen blir beror på hur stor inkomst du har och hur mycket hjälp du får.

Förslag om höjda avgifter för mat

Nämnderna föreslår även att avgifterna för mat för dig som har hemtjänst, bor på särskilt boende och har dagomsorg höjs från 1 juli 2016. 

Kommunen har under flera år haft ökade kostnader för maten på grund av att kunden har två rätter att välja mellan, att vi beräknar näringen i maten och använder ekologiska råvaror. Dessutom körs maten hem till kunden. Nämnden för Vård & Omsorg har under flera år subventionerat de ökade kostnaderna men har nu fattat beslut om att ta ut den verkliga tillverkningskostnaden för maten.

Vad innebär höjningen för den enskilde?
Förslaget innebär en höjning av priset på en matportion för dig som har hemtjänst från 50 kronor till 55 kronor per portion. För dig som har helabonnemang på äldreboende blir skillnaden 223 kronor per månad.

- Om vi jämför oss med övriga hallandskommuner så har vi haft relativt låga avgifter för mat de senaste åren. Ser man på hur den enskilde påverkas av höjningarna så visar de beräkningar vi gjort att nästan hälften av kunderna inte berörs under 2016. Den andra hälften får höjda avgifter som beräknas utifrån inkomst och hur mycket hjälp den enskilde får, säger Marianne Kierkemann, ordförande i nämnden för Vård & Omsorg.

Beslut tas av kommunfullmäktige i juni

Besluten om höjd maxtaxa och höjda avgifter för mat tas av kommunfullmäktige vid sammanträdet 16 juni.

Mer information

Läs mer om vilka höjningar som föreslås

FAKTA
– vad ingår i den kommunala omsorgen?

Följande verksamheter ingår i den kommunala omsorgen och berörs av höjda avgifter: Privat och kommunal hemtjänst, dagomsorg, särskilt boende, korttidsplats och boendestöd.

Kontakta gärna

Marianne Kierkemann, ordförande nämnden för Vård & Omsorg
0708-93 73 83
marianne.kierkemann@kungsbacka.se   

Kristina Karlsson, ordförande nämnden för Funktionsstöd
0706-66 56 91
kristina.i.karlsson@kungsbacka.se