Kungsbacka får statsbidrag till förskolan

Kungsbacka kommun får 27 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Bidraget avser perioden hösten 2016 - våren 2017. Skolverket delar totalt ut 950 miljoner kronor.

- Vi har redan startat ett  förändringsarbete för att till hösten kunna möta Skolverkets riktmärke när det gäller gruppstorlekar i förskolan, säger  Annika Lovén,  verksamhetscontroller i förvaltningen för Förskola & Grundskola,

- Beskedet om att vi får statsbidrag är mycket positivt och innebär att vi nu kan ta med denna del i den fortsatta planeringen. Målet är en förskola där barns bästa är i centrum.

Arbete för ökad kvalité i förskolan

Forskningen visar att antalet relationer ett litet barn har i förskolan är ett viktigt kvalitetsmått. Andra faktorer som påverkar är personalens kompetens och inne- och utemiljöer.

Det pågående förändringsarbetet i Kungsbackas förskolor handlar om att skapa mindre barngrupper inom ramen för varje förskolas hela verksamhet. Utgångspunkter för arbetet är bland annat:

  • Små barngrupper under barnens huvudsakliga del av dagen
  • Barnens vistelsetider och behov
  • Personalens schemaläggning; flest pedagoger på plats när det är flest barn på förskolan
  • Förskollärarnas uppdrag och kompetens
  • Ta tillvara på alla lärandemiljöer; inne och ute.

Skolverkets anvisningar för statsbidrag

Skolverkets statsbidrag får användas till att minska barngruppernas storlek eller för att motverka en ökning av barngruppernas storlek.

Grupper med barn födda 2013 eller senare ska prioriteras. Bidraget består av 30 000 kr för varje plats som barngruppen minskas med, statsbidrag kan även användas för att undvika en planerad ökning av barngruppens storlek.

Att en huvudman, till exempel en kommun, beviljats statsbidrag för en specifik förskola innebär att huvudmannen förbinder sig att genomföra åtgärder för att minska barngruppens storlek. Detta behöver inte betyda att statsbidraget direkt kommer denna förskola till del utan kan även betyda att åtgärder genomförs på andra ställen i verksamheten för att barngruppsstorleken inte ska öka på den aktuella förskolan.

Skolverkets pressmeddelande: Stort intresse för bidrag till mindre grupper i förskolan

Arbete för god arbetsmiljö och kvalité i förskolan

Kontakta gärna

Annika Lovén, verksamhetscontroller i förvaltningen för Förskola & Grundskola
0300 – 83 41 52
annika.loven@kungsbacka.se