Positivt resultat för Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommun visar ett preliminärt resultat på 89 miljoner kronor för 2016. Det faktiska överskottet uppgår till 35 miljoner kronor mot de 54 miljoner kronor som fullmäktige budgeterat.

- Resultatet ger oss bra förutsättningar att utveckla kommunen på ett ekonomiskt hållbart sätt. Jag kan också konstatera att vi har god kontroll på kommunenens verksamheter, och årets SCB medborgarundersökning visar att den verksamheten som bedrivs i kommunen är mycket uppskattad av invånarna, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens löpande verksamheter redovisar tillsammans ett överskott på 7 miljoner kronor. Därutöver gör kommunen ett överskott på exploateringsvinster med 7 miljoner kronor. I slutet av året fick kommunen ett statsbidrag på 15 miljoner från Boverket för ökat bostadsbyggande.

Nya skolor och nytt gruppboende viktiga investeringar

Under 2016 har Kungsbacka kommun investerat 387 miljoner kronor i nya verksamheter med byggstart i ett antal större projekt, bland annat en ny förskola i Tölö Ängar och den nya Furulidsskolan. Under året invigdes också tre nya gruppboenden i kommunen - Munkhättans gruppbostad i Vallda, Prästängens gruppbostad i Fjärås och det unika projektet BoDa i Gällinge, där boende och daglig verksamhet kombineras.

- Det här är stora och viktiga investeringar, som bidrar till en positiv utveckling av kommunen, säger Hans Forsberg.

Kommunen hade en investeringsbudget på 538 miljoner kronor, vilket innebär ett överskott på investeringsverksamheten vid årets slut. Detta innebär att avsatta driftsmedel för hyror och kapitalkostnader har blivit lägre än förväntat, som en följd av förseningar i vissa projekt.

Budgeterad reserv reglerar miljöskuld

Under året har 39 miljoner bokförts för att ta hand om nedlagda före detta kommunala deponier. Deponierna innehåller avfall som inte kan förbrännas eller återvinnas, och som nu kommer att täckas över och tas om hand om på ett miljömässigt hållbart sätt. Kostnaderna för deponierna har kunnat täckas genom att budgeterad reserv för oförutsedda kostnader inte har behövt ianspråktas.

Kontakta gärna