Vård & Omsorg gör anmälan enligt Lex Sarah

Vård & Omsorg har gjort en Lex Sarah-anmälan av en händelse den 6 januari, 2017. Orsaken är en tillsyn som uteblivit.

Beskrivning av händelsen

När hemtjänsten den 6 januari kommer till den enskilde för en planerad tillsyn så finner personalen personen avliden utomhus. Vid kartläggning av händelsen konstaterar Vård & Omsorg att en tillsyn kvällen innan hade uteblivit på grund av kommunikationsbrist mellan personalen som var i tjänst. Om den uteblivna tillsynen har påverkat utfallet för den enskilde går inte att avgöra men om insatsen hade utförts enligt plan hade händelsen uppmärksammats tidigare.

Nuvarande rutiner utreds

Flera åtgärder har satts in i verksamheten för att förhindra att händelsen upprepas. Det har även planerats för övergripande åtgärder för att säkerställa att bristen inte kan uppkomma på andra enheter inom organisationen.

- Vi ser nu över våra rutiner. Det handlar om att säkerställa att vi är följsamma till de planeringar som görs, schemaläggning och kvittering av de insatser som utförts. Det handlar även om att vi fullgör vår dokumentationsskyldighet och rapporterar fel och brister i verksamheten innan händelserna fått negativa konsekvenser i vår verksamhet. Vi ska göra allt vi någonsin kan för att se till att något liknande inte händer i fortsättningen, säger Ann-Helen Svensson, verksamhetschef Vård & Omsorg.  

Fakta Lex Sarah

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera varje missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas.  Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Ann-Helen Svensson, verksamhetschef
0300-83 43 20
ann-helen.svensson@kungsbacka.se

Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare, Vård & Omsorg
 0300-83 51 94
therese.linden@kungsbacka.se