Insamling av ensilageplast den 3 november

All ensilageplast ska lämnas till återvinning. Den 3 november kommer Svepretur och hämtar ensilageplast i Kungsbacka.

EU:s avfallsdirektiv innebär att man helst ska förebygga avfall, i andra hand återanvända det, i tredje hand materialåtervinna, i fjärde hand energiåtervinning eller liknande och så vidare.

Ordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. För ensilageplast handlar det om högst två transporter inom kommunen per år vilket innebär att det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt att återvinna istället för att lämna till förbränning.

Svepretur hämtar ensilageplast i Kungsbacka den 3 november. Insamlingen sker  klockan 9-15 på Ölmevallavägen 493, Frillesås.

Mer information hittar du på Svepreturs webbplats.