Båtbottenfärger har en stor effekt på miljön

Torsdagen den 16 november anordnade Miljö & Hälsoskydd ett seminarium om hur fritidsbåtar påverkar miljön i våra hav. Det var fullsatt i salen med ett 80-tal besökare.

Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtklubbars verksamhet är läckage av giftiga båtbottenfärger, gamla som nya, till mark, vatten och bottensediment.

Det finns alternativ till att måla båtarna med giftiga båtbottenfärger, och det finns metoder för att minska utsläppet till mark, vatten och sediment av dessa. Det var detta som Miljö & Hälsoskydd ville upplysa båtklubbarna och båtägarna om. Seminariet var en del i ett led att informera om fritidsbåtlivets effekter på vår miljö.

- Om båtföreningarna tycker att miljöfrågan är viktig har de stora möjligheter att påverka båtägarnas attityd och tänk kring miljön och båtlivet. Vi har tankar om att ha liknande seminarier men med andra frågor eller upplägg. Vi kan exempelvis förklara tydligt för bryggorna att de omfattas av miljöbalkens regelverk och varför vi har tillsyn på dem, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Isabel Hedqvist.

TBT-färger finns kvar

Miljöexpert Per-Olof Samuelsson från Vågen konsult berättade om TBT-gifter i marin miljö. Tennorganiska föreningar som tributyltenn (TBT) var vanliga bottenfärger på 1960-1980-talet. Sedan 2008 har de varit internationellt förbjudna. 

Det viktiga är att komma ihåg att TBT (Tributyltenn) sitter alltid kvar på båtbotten även om man skrapat av färgen. TBT-färg är så giftig att även om bara en liten mängd av färg är kvar så är TBT-halten mätbar och giftig.

Det finns många olika båtbottenfärger och det är viktigt att komma ihåg att även om biocidfärger är godkända att använda är de giftiga – det är bekämpningsmedel man målar på båten.

Tips för mer miljövanlig hantering

  • Det är viktigt att börja tänka på att verkligen spola av båten efter säsong, och att fundera över om båten behöver ligga vid bryggan hela säsongen eller om man kan lösa det på annat sätt.
  • Tänk på att alltid täcka båten undertill när du bottenmålar och lämna in materialet till en återvinningscentral som farligt avfall.
  • Du får endast ta upp båten i en hamn där den kan spolas av över spolplatta. Du får inte spola av båten hemma i trädgården.
  • Om du slipar eller målar din båt ska hela båten täckas, även undertill å att avfallet samlas upp. Avfallet är farligt avfall och ska lämnas in på återvinningscentralen.
  • Små bryggor som saknar tillgång till vatten och spolplatta ska informera sina medlemmar på lämpligt skriftligt sätt hur man får tvätta, slipa och måla sin båt, samt hur avfallet inom båtlivet ska tas omhand. Små bryggor ska undersöka möjligheten att upprätta avtal med hamn som har spolplatta.
  • Det finns alternativ till båtbottenfärger diskuterades som exempelvis silikonfärg och borsttvätt.

Läs mer om båtbottentvättning av fritidsbåtar

Läs mer om Miljösamverkan Västra Götalands projekt om fritidsbåtshamnar