Svenska fjärdeklassare har blivit bättre på läsning - så jobbar vi i Kungsbacka

Kungsbacka har i flera år arbetat medvetet för att utveckla arbetet med språk- och läsutveckling hos barn och elever. Den 4 december släpptes resultaten en internationell studie som visar att svenska elever nu presterar bättre än genomsnittet i länderna inom EU och OECD.

Den internationella studien PIRLS undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4 samt deras attityder till läsning. Studien testar elever läsförståelse både när det gäller faktatexter och skönlitteratur. Årets resultat visar att eleverna är lika bra på båda, till skillnad från förra undersökningen som genomfördes 2011 då eleverna var sämre på faktatexter. Bland de 50 länder som deltog presterade sju länder bättre än Sverige

Kungsbacka genomför Läslyft både i förskolor och grundskolor

För två år sedan startade Kungsbacka kommun en gedigen satsning på språk- och läsutveckling för barn och elever. Kommunen har valt att delta i den nationella fortbildningssatsningen Läslyftet med ambitionen att såväl personal i förskolan som i grundskolan ska omfattas.

Målet är nått inom kort, efter vårterminen 2018 är det bara två skolor kvar och de deltar läsåret 2018/19. När det gäller förskolorna så är 26 stycken med i år och inför 2017/2018 är ytterligare 14 stycken anmälda

-  Eftersom vi vet betydelsen av tidiga insatser  när det gäller barns språkutveckling så valde vi att ha ett brett fokus och inkludera personal hela vägen från förskola till grundskola när vi gick in i satsningen, säger Anette Liedström Hjorth, förvaltningschef Förskola & Grundskola.

Även modersmålslärare ingår i satsningen vilket uppmärksammats av Skolverket
Modersmålslärare ingår i Läslyftet

Bidrar till värdefull samsyn på lärandet

Läslyftet tar sitt avstamp i vetenskapliga artiklar och material från Skolverket. Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på Skolverkets Lärportal. Deltagarna  arbetar i grupp med materialet och diskuterar det sedan vidare med en kollega som utbildats till handledare inom ramen för satsningen.

- De deltagande pedagogerna har bland annat lyft betydelsen av det kollegiala lärandet och att de får  en samsyn på undervisningsmetoderna, menar Jenny Dufvenberg, speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling

Kungsbacka har samarbetat med Högskolan i Borås för att beforska insatsen. Syftet med följeforskning var att få syn på hur deltagandet påverkar lärare att forma sin undervisning utifrån vetenskaplig grund samt vilken förändring som sker i hur lärare resonerar kring sin undervisning.

Läslyftet i Kungsbacka genomförs med stöd av statsbidrag.

Mer information om Pirls på Skolverkets hemsida

Kontakta gärna

Jens Alderblad, utvecklingsledare Förskola & Grundskola
0300-83 40 19
jens.alderblad@kungsbacka.se