Förskoleklassen obligatorisk från ht 2018

Nyligen beslutade riksdagen om en ändring i skollagen som innebär att skolplikten börjar ett år tidigare och därmed blir tioårig. Skolplikten kommer att börja med förskoleklassen som alltså blir obligatorisk. Detta gäller från och med höstterminen 2018.

I Kungsbacka börjar de allra flesta sexåringar i förskoleklass men det finns barn som av olika skäl är kvar i förskolan ytterligare tid utifrån vårdnadshavares önskemål och dialog med skolan om vad som är bäst för barnet. Denna möjlighet kommer fortfarande att finnas kvar. Liksom tidigare gäller flexibilitet, ett barn kan tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i årskurs 1 i grundskolan under vissa förutsättningar, om barnets vårdnadshavare önskar det. Efter begäran av ett barns vårdnadshavare ska ett barn också kunna få skolplikten uppskjuten ett år om det finns särskilda skäl.

Läroplanen gäller förskoleklass

Läroplanens första, andra och tredje del gäller för förskoleklassen. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag och den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer. I den tredje delen förtydligas bland annat förskoleklassens uppdrag och syftet med undervisningen. Det planeras inga förändringar i läroplanen utifrån de nya bestämmelserna om skolplikt.

Att skolplikt införs innebär att ledighetsansökan för elever nu också gäller barnen i förskoleklass.

Skolverkets information om obligatorisk förskoleklass

Kontakta gärna

Verksamhetscontroller Magnus Fogelblad
magnus.fogelblad@kungsbacka.se

Verksamhetchef enhet Myndighet Margareta Ljungqvist
margareta.ljungqvist@kungsbacka.se