Kommunen gör anmälan enligt Lex Sarah

Humana AB som driver Ekhaga vård- och omsorgsboende har gjort en Lex Sarah-anmälan gällande en person som ramlat och inte fått hjälp då rörelselarmet av misstag inte aktiverats.

Beskrivning av händelsen

Nattpersonalen på vård- och omsorgsboendet gjorde tillsyn hos en av de boende i början på natten enligt överenskommelse. Under tiden personalen befann sig hos den boende larmade en annan boende. Personalen lämnade då den boende utan att aktivera rörelselarmet. Den boende ramlade senare på natten och upptäcks av personalen liggande på golvet. En granne hörde den boende ropa på hjälp och larmade då via sitt eget trygghetslarm.                

Rutinerna för larm bristfälliga

Utredningen enligt Lex Sarah visar brister i följsamheten till riktlinjerna för larm. Åtgärder som vidtagits är bland annat att all personal fått information om gällande larmrutiner samt praktisk genomgång av larmets funktioner. En ny rutin införs även som innebär signering av larm utöver trygghetslarm.

Vi har även startat en intern kvalitetsgranskning för att identifiera rätt arbetssätt och rutiner. 

Fakta Lex Sarah

Kommunen ska rapportera när något inte har blivit rätt eller om det finns risk för att något ska bli fel. Vi måste både åtgärda fel och brister och förebygga att fel och brister uppstår. I dagligt tal kallas detta för Lex Sarah.

All personal inom all socialtjänst och äldreomsorg är enligt Lex Sarah skyldig att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande som sker i verksamheten. Alla rapporter som inkommer ska utredas.  Allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Med allvarliga missförhållanden avses händelser eller underlåtelser som innebär eller inneburit hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Kontakta gärna

Therese Lindén, socialt ansvarig samordnare Vård & Omsorg
0300- 835194
therese.linden@kungsbacka.se

Elzbieta Durling, verksamhetschef Ekhaga vård- och omsorgsboende
070-164 74 36
elzbieta.durling@humana.se