Medborgarundersökningen visar – i Kungsbacka finns det goda livet

Kungsbackas invånare är mer nöjda än genomsnittet i Sverige. Det visar de senaste resultaten från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Mest positiva är invånarna i frågor kopplade till hur det är att bo och leva i Kungsbacka. Mindre nöjda är invånarna med möjligheterna till inflytande och påverkan.

- I arbetet med att förbättra och utveckla våra verksamheter och vår service till invånarna är medborgarundersökningen ett av de viktigaste kvalitetsmåtten vi har. Dialog är viktigt, och vi uppskattar att våra invånare har tagit sig tid att berätta vad de tycker och känner i viktiga frågor. Som helhet pekar rapporten på att invånarna trivs och är nöjda. Men givetvis finns det också områden där vi kan bli ännu bättre, och där jobbar vi särskilt aktivt, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Undersökning i tre delar

Undersökningen är indelad i tre övergripande områden. Nöjd-region-index (NRI), Nöjd-medborgar-index (NMI), och Nöjd-inflytande-index (NII). Varje index redovisas på en 100-gradig skala där utfallet kan tolkas som:

  • 75-100: Mycket nöjd
  • 55-74: Nöjd
  • 40-54: Godkänd
  • 0-39: Inte godkänd

I den första delen, nöjd-region-index, mäts attityder och upplevelser kring hur det är att bo och leva i kommunen. Här når Kungsbacka upp till ett index på 72, jämfört med förra årets 71. Snittet bland Sveriges kommuner ligger på 64.

Positiv utveckling kring bemötande och tillgänglighet

I den andra delen, nöjd-medborgar-index, mäts invånarnas attityder och upplevelser kring bemötande och tillgänglighet, och hur de olika verksamheterna i kommunen bedrivs. Här har kommunen förbättrat sig i årets mätning, från 61 till 64, vilket är en positiv utveckling två år i rad. Bland landets samtliga kommuner är snittet 55. För Kungsbacka kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Äldreomsorgen, Stöd för utsatta personer, Miljöarbete, Gator och vägar samt Förskola som kan höja helhetsbetyget för Nöjd-Medborgar-Index.

Gymnasie, Kultur, Idrotts- och motionsanläggningar, Grundskola och Gång- och cykelvägar är områden som enligt undersökningen är tillräckligt bra så att de bör bevaras eller prioriteras lägre.

- Under några års tid har vi genomfört ett flertal olika satsningar som rör bemötande och tillgänglighet, och det är glädjande att dessa nu visar på framgångar, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Fredrik Hansson, kommunstyrelsens vice ordförande är även han nöjd med framgångarna.

- Vi har satsat på det här området och gav kommundirektören ett direktiv om att åstadkomma en satsning vi kallar ”värdskap i toppklass” för kommunen, som jag tror har bidragit till det fina resultatet. Förvaltningarna har arbetat med värdskap och samtidigt utvecklat vår arbetsplatskultur som är en viktig förutsättning. Men vi vill såklart bli ännu bättre, säger Fredrik.

Påverkan och inflytande kan bli bättre

Även kommundirektör Ann-Charlotte Järnström är nöjd med resultatet och pekar på vikten av god tillgänglighet och ett korrekt bemötande för att kunna fortsätta arbetet med att förbättra kommunens service till invånarna.

- En invånare kan oftast acceptera ett negativt beslut om till exempelvis avslag på ett bygglov, så länge handläggaren förklarar orsakerna till beslutet och har ett trevligt och korrekt bemötande. Och det är såklart viktigt att vara tillgänglig under hela handläggningsprocessen också, något vi fortsätter förbättra, säger Ann-Charlotte.

Fortsatta satsningar för ökad dialog

Undersökningens tredje del, nöjd-inflytande-index, tar upp just inflytande och påverkansmöjligheter som haft en negativ trend under några års tid. Även här ligger Kungsbacka högt, med ett index på 46 medan snittet bland landets kommuner i år är 40.

- För att bättre utveckla och anpassa kommunens service utifrån invånarnas behov behöver vi veta vad invånarna tycker och vilket stöd de behöver i olika situationer, och här kan vi bli bättre. Vi kommer fokusera på att se över och utveckla våra kanaler för inflytande, interaktion och medskapande avslutar Ann-Charlotte Järnström.

Mer om undersökningen

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om undersökningen.

Medborgarundersökning

Rapportbilaga

Tabell- och diagrambilaga

Kontakta gärna