Angående kommunfullmäktiges beslut om försäljning av tomt i Särö

Den 7 februari godkände kommunfullmäktige beslut om försäljning av en tomt i Särö. Köpare är Peter Söderberg, vd för Söderbergs Utvecklings AB. Peter Söderberg har också ett uppdrag i kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun.

- Eftersom köparen har ett politiskt uppdrag i kommunen har vi förstått att frågan uppfattas som känslig. Därför vill vi vara tydliga med att fullmäktige enhälligt har beslutat i ärendet och att kommunen har följt de rutiner vi har när det gäller försäljning av verksamhetsmark, säger Per Ödman, kommunfullmäktiges ordförande.

- Värderingen av tomten har gjorts enligt de riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för oberoende expertvärderingar. Priset för tomten var betydligt högre än det genomsnittliga försäljningspriset av verksamhetsmark i kommunen, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Oberoende värdering enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och landsting (SKL)

Vid försäljning av mark till verksamheter tillämpar inte Kungsbacka kommun anbud, eftersom det är av stor vikt för kommunen att kunna välja vilken typ av verksamhet som ska bedrivas på olika platser. Detta är i enlighet med de riktlinjer som Sveriges kommuner och landsting har för kommuners försäljning av mark och byggnader. Enligt samma riktlinjer ska då en eller flera oberoende värderingar göras innan prisförhandling. Detta kan ske, antingen genom en extern expert, eller genom en kommunal tjänsteman med motsvarande kompetens.

Vid den aktuella försäljningen av tomten genomfördes värderingen av en av kommunens exploateringsingenjörer. Priset har beräknats med utgångspunkt från tidigare upplåtelser av mark för verksamheter. Läget på marken räknas som ett A-läge, därför sattes priset för tomten betydligt högre än vid kommunens genomsnittliga försäljningar av mark. Värderingen av tomten redovisades av kommunens tjänsteperson för Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 28 april 2015.

Beslutet fattat i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkände försäljningen den 7 februari 2017, då planarbete, exploateringsavtal och köpeavtal var upprättade. Principavtalet, med fastställt pris, godkändes 2015 av kommunstyrelsen. Detta principavtal granskades också av kommunrevisionen i samband med bokslutet 2015. Priset fastställdes av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) den 28 april 2015 till 2 000 kr/m2 BTA.

Jämförelser med kommunens senaste försäljning av industrimark:

Fastighet
Kr/kvm
Äskatorp 4:23
635,32 kr
Äskatorp 4:23
472,58 kr
Äskatorp 4:21
511,99 kr
Äskatorp 4:22
383,53 kr
Varla 2:442
759,91 kr
Frillesås-Rya 3:77
202,76 kr
Åsa 5:29
212,41 kr
Varla :198
60,61 kr
Varla 2:433
575,34 kr
Nötegång 1:91
1875 kr

Kontakta gärna