Föräldrar nöjda med förskolan i Kungsbacka

Kommunerna i Göteborgsregionen, GR, frågade i höstas föräldrar vad de tycker om verksamheten i förskolor. Nu har resultatet kommit och det visar att att vårdnadshavarna i Kungsbacka är mycket nöjda och också tillhör de som är mest nöjda med verksamheten inom GR.

Kungsbackas genomsnittliga resultat för samtliga fem olika frågeområdena som ingår i enkäten är högre än genomsnittet totalt för kommunerna i GR.

I Kungsbacka är det 88 procent av vårdnadshavarna som ger omdömet 5 eller högre på den sjugradiga skalan som svar på påståendet Personalen tar väl hand om mitt barn. 90 procent ger omdömet 5 eller högre när det gäller påståendet förskolan ska vara trygg, rolig och lärorik.

- Extra roligt med enkäten är att vi har en har en så hög svarsfrekvens, cirka 79% av de tillfrågade har svarat, säger Annika Lovén, verksamhetscontroller inom Förskola & Grundskola. Det ger oss ett väldigt tydligt underlag i vårt förbättringsarbete och det känns också bra att så många ville vara med och bidra.

Med enkäten vill kommunerna få ett underlag som kan beskriva hur vårdnadshavarna uppfattar att förskoleverksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan.Enkätens frågor är därför indelade i fem frågeområden som bygger på detta. Nedan finner du de fem områdena och Kungsbackas resultat beräknat som ett medelvärde för varje frågeområde. Det högsta värdet är 7. Resultatet för GR totalt visas inom parentes.

  • Trygghet och gemenskap 5,9 (5,8)
  • Information och inflytande 5,4 (5,3)
  • Förutsättningar 5,8 (5,7)
  • Pedagogik 5,7 (5,6)
  • Kontinuitet 5,7 (5,7)

Området Information och inflytande är det som får lite lägre bedömningar i enkäten.

- När det gäller en fråga om barns inflytande ser vi att det är en ganska stor andel som svarat Vet ej och det innebär att  vi behöver förbättra oss när det gäller att kommunicera vad vi gör i förskolan och förskolans uppdrag, säger Annika

I området Förutsättningar ingår en fråga om barnet har möjlighet att vistats i mindre grupper under dagen. Medelvärdet för svaren på den frågan är 5,8 jämfört med GR totalt där värdet är 5,5.

- I Kungsbacka startade vi ett förändringsarbete under hösten 2016 där förskolecheferna genom att se över bland annat personalens schemaläggningar, lokaler och barnens vistelsetider skapat mindre grupper inom ramen för sin förskola. Flera har kommit långt i det arbetet medan några är mer i början, säger Annika Lovén 

Alla enheter som har minst sju svarande har en egen rapport och respektive förskolechef ansvarar för återkoppling och arbete med förbättringsområdena på den egna förskolan.

I dokumentet hittar du totalresultat för Kungsbackas kommunala förskolor, där finns också resultat per fråga. Fristående förskolor var inbjudna att delta och några har valt detta

På GRs hemsida finns ytterligare information om enkäten. Eftersom det är första gången enkäten genomförs på detta sätt finns inga resultat från tidigare år att jämföra med.

Information om förskolenkät på GRs hemsida

Kungsbackas totala resultat

Kontakta gärna

Annika Lovén, verksamhetscontroller
annika.loven@kungsbacka.se
0300-83 41 52

Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller
magnus.fogelblad@kungsbacka.se
0300-83 52 96