Angående att politiker lämnade kommunfullmäktigemöte

På kommunfullmäktiges sammanträde den 7 mars skulle Peter Söderberg (M) svara på en interpellation om Sjöaremossens isbana.

Kunde bara stanna 45 minuter

Peter Söderberg (M) kunde på grund av sjukdom i familjen enbart stanna på fullmäktigemötet de 45 minuterna som avsatts för interpellationer primärt. Efter den tiden lämnade alltså Peter Söderberg mötet och en ersättare hoppade in i hans ställe.

Frågan om Sjöaremossen bordlades till nästa möte

Enligt arbetsordningen bestäms i samband med kallelsen hur många minuter som avsätts för interpellationer i början av mötet. Det som inte hinns med på den tiden skjuts upp till slutet av mötet eller till nästa sammanträde. Frågan om Sjöaremossen låg som interpellation nummer två på ärendelistan och eftersom första interpellationen drog ut på tiden och tog hela 50 minuter fanns inte längre tid för Sjöaremossen i början av mötet. Det föreslogs och beslutades då att interpellationen om Sjöaremossen skulle bordläggas till nästa möte den 4 april.

Kontakta gärna