Mottagande av ensamkommande i Kungsbacka

Här beskriver vi Kungsbackas och Migrationsverkets ansvar för ensamkommande som ännu inte fått besked om asyl och som fyllt 18 år.

Varje år kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att ansöka om asyl, så kallade ensamkommande.

Det är Migrationsverket som prövar ansökningar för ensamkommande barn. Migrationsverket ser till att ett barn får komma till en kommun. Sedan är det kommunerna som har ansvar för barnen och ungdomarna, fram till dess att de fyller 18 år. Efter ansökan från kommunerna ersätter Migrationsverket dem för olika kostnader.

Under 2015 och 2016 har Sverige tagit emot många ensamkommande barn och ungdomar. Därför finns de många barn som har fått vänta länge på besked om asyl. Det innebär att en del av de ensamkommande barn som var under 18 år när de kom till Kungsbacka, fortfarande inte har fått besked om de har fått asyl när de inträder vuxen ålder.

Efter 18 års ålder övergår ansvaret för asylsökande till Migrationsverket

Enligt de lagar och riktlinjer som Kungsbacka kommun har att följa övergår ansvaret för de asylsökande till Migrationsverket efter den dagen som de har fyllt 18 år. Undantag gäller för de ungdomar som har ett omfattande vårdbehov. Om vårdbehovet bedöms som omfattande erbjuds fortsatt boende inom kommunens försorg. Om vårdbehovet inte bedöms som omfattande överförs ungdomen till Migrationsverket. Det är kommunens olika tjänstemän som utreder och bedömer om ett vårdbehov finns.

Vad gäller skolgång så finns det även där en lagstiftning som kommunen följer. En ungdom som har påbörjat ett program innan fyllda 18 år har rätt att slutföra programmet, antingen i Kungsbacka eller i en ny kommun.

Inga politiska beslut om mer generös hållning i Kungsbacka

I Kungsbacka kommun läggs stor vikt vid att erbjuda de nyanlända som kommer till kommunen en bra och hållbar integration. Inom ramarna för de kommunala verksamheterna finns en rad olika initiativ och projekt för att på bästa sätt få de nyanlända att bli delaktiga i samhället. Däremot finns det inget politiskt beslut som innebär extra ekonomiska utrymmen för ensamkommande barn efter den dag då fyllt 18, utan kommunen följer riktlinjer som har tagits fram genom lagstiftningen.

På Migrationsverkets hemsida beskrivs mer vilket ansvar de olika myndigheterna har när det gäller mottagande av ensamkommande.