Vård & Omsorg inspekterade av Arbetsmiljöverket

Under hösten 2016 inspekterade Arbetsmiljöverket arbetsmiljön för chefer inom Vård & Omsorg. Åtgärder har nu gjorts för att stärka de förbättringsområden som framkom i inspektionen.

Arbetsmiljöverket har under de tre senaste åren inspekterat arbetsmiljön för första linjens chefer inom vård och omsorg i hela Sverige. Fokus för inspektionen är chefernas arbetsmiljöförhållanden, arbetsbelastning och tillgång till stödfunktioner i organisationen.

Vård & Omsorg inspekterade under hösten

Under hösten 2016 inspekterades Vård & Omsorg. Arbetsmiljöverket pekar på att rutinerna för systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar bra men behöver i högre grad anpassas för just chefer. Andra områden som lyftes fram som fungerar bra var att man arbetar begränsat med övertid, att man har ett gott stöd från ledningen och att man satsar på ledarskap i kommunen.

Arbetsmiljöverket pekade även på några förbättringsområden. Det handlar bland annat om att många chefer har ett för stort antal underställd personal. Överenskommelsen som varje chef har behöver bli tydligare kring vad uppdraget innebär så att det finns förutsättningar för att göra korrekta prioriteringar. Utöver detta pekade även Arbetsmiljöverket på frågan om rekrytering och bemanning, det vill säga att det finns mycket få undersköterskor och sjuksköterskor på  arbetsmarknaden just nu vilket gör det svårt att rekrytera. 

Åtgärder genomförda

Under våren har nu handlingsplaner tagits fram för att stärka de förbättringsområden som Arbetsmiljöverket pekar på. En enkät har skickats ut där cheferna fått svara på frågor om tydlighet kring deras uppdrag, stödfunktioner, antal underställda medarbetare och huruvida man använder eget fordon i tjänsten. Utifrån resultatet ska Vård & Omsorg nu arbeta med se över möjligheten att minska antalet medarbetare per chef. Dessutom ska även rutinerna förbättras för uppföljningssamtal för att upptäcka risker i arbetsmiljön.

Utöver detta har handlingsplan för att säkerställa bemanningen både på kort och lång sikt tagits fram där vi kommer att fortsätta att arbeta med aktiviteter för att attrahera nya medarbetare. Det handlar om samverkan med olika aktörer inom områden som marknadsföring, handledarutbildning, praktiksamordning och olika former av utvecklingsprojekt till exempel riktade sommarjobb för elever under 18 år som studerar inom Vård och omsorgsprogrammet.

Arbetsmiljöverket kommer att göra ytterligare en uppföljning under hösten 2017 för att se hur åtgärderna i framtagna handlingsplaner fortlöper.

 -  Det har varit värdefullt att få Arbetsmiljöverkets syn på arbetsmiljön för enhetscheferna. Vi kommer nu att arbeta vidare med de åtgärder vi tagit fram och hoppas och tror vi att vi tidigare ska kunna upptäcka och åtgärda risker för denna grupp, säger Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg.

Kontakta gärna

Lillemor Berglund, förvaltningschef Vård & Omsorg
0300-83 49 79
lillemor.berglund@kungsbacka.se