Vi inventerar hästgårdar under våren

Under våren kommer förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd att göra en hästinventering för att undersöka hur många aktiva hästgårdar som finns i kommunen. Hästinventeringen är ett led i kommunens arbete gentemot miljömålet ”Ingen övergödning”.

Från en hästgård kan det läcka näringsämnen när hästarna går ute i hagen eller när man lagrar gödsel. Via diken eller infiltration kan näringsämnena spridas till vattendrag, sjöar och hav, vilket bidrar till övergödningen. Kungsbacka är en kommun med många hästar och stall, samtidigt som vi bor i ett nitratkänsligt område.

Vi inventerar antalet hästar och gödsellagring

Vid inventering kommer vi endast att undersöka var det finns hästar, hur många hästar det finns och hur man lagrar gödsel. Vi kommer inte att göra några inspektioner eller ta ut någon avgift för själva inventeringen. Med inventeringen hoppas vi på att sprida information om hästgödsel och dess påverkan på övergödningen, samt etablera en god kontakt med hästägarna. Hästinventeringen ska också fungera som ett förarbete till inspektörerna på Miljö & Hälsoskydd som sedan kommer utföra miljöskyddstillsyn. Det är viktigt att alla hästägare i kommunen får samma tillsyn och att man följer lagstiftningen.

Har du frågor om gödselhantering får du gärna höra av dig till Miljö & Hälsoskydd.

Här kan du ladda ner en broschyr om hästinventering.

Länkar för att kunna läsa vidare:

Om övergödning

Om läckage av fosfor

Om hav i balans samt levande kust och skärgård

Om hästgödsel