En laxparasit hittad i Kungsbackaån

Vid provtagning i Kungsbackaån i april 2017 konstaterades laxparasit Gyrodactylus salaris på laxungar i Kungsbackaån. Veterinärinstitutet i Norge konstaterade att det var Gyrodactylus salaris. Det går inte med bestämdhet säga om parasiten nyligen spridits till Kungsbackaån eller om den funnits där ett tag men i så låga tätheter att den inte upptäckts.

Laxparasiten Gyrodactylus salaris är en ektoparasit, en hakmask som är cirka 0,1 millimeter lång. Gyrodactylus salaris har sitt huvudutbredningsområde i Östersjön. På västkustlax konstaterades den för första gången i slutet av 1980-talet i Säveån och Ätran. Den har spridit sig successivt till fler åar och odlingar på västkusten. Jämförande studier visar att västkustlaxen kan vara känsligare för parasiten än övriga svenska baltiska stammar. I Norge har introduktion av Gyrodactylus salaris fått mycket stora effekter på det vilda laxbeståndet.

Laxparasiternas förekomst är under övervakning

Dåvarande Fiskeriverket startade ett övervakningsprogram i samråd med bland annat länsstyrelserna, Falkenbergs kommun och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Föreskrifterna för odling och utsättning av fisk (FIFS 2011:13) skärptes också för att minska risken för spridning av parasiten till nya vattendrag.

Övervakningsprogrammet visade på förekomst av Gyrodactylus salaris i flera vattendrag och successivt upptäcktes förekomst av parasiten i de flesta vattendrag i Halland samt i Göta älvs biflöden. Om detta berodde på nya infektioner eller om parasiten redan fanns i vattendraget men inte hittades vid provtagningarna är oklart. Gyrodactylus salaris har påträffats i alla vattendrag i Hallands län. Gyrodactylus salaris påträffades för första gången i Himleån 2005 och den har konstaterades i Rolfsån 2015.
 
På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten genomför Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ett Aqua monitoring program med hjälp av Sportfiskarna. Vid misstänkt förekomst at Gyrodactylus salaris i nya vattendrag artbestäms alltid materialet av norska Veterinärinstitutet och referenslaboratorium i World Organisation for Animal Health (OIE) för Gyrodactylus salaris

Tänk på detta

Med anledning av att Gyrodactylus salaris konstaterats i Kungsbackaån är det viktigt att:
•    Se till att information går till berörda – sprid gärna vidare informationen till dina kontakter via e-post och sociala medier
•    Vidta försiktighet då du fiskar, åker båt eller handskas med fisk i vattendraget:

  • Flytta inte vatten eller fisk (all flyttning och utsättning kräver tillstånd av länsstyrelsen)
  • Torka all fiskeutrustning och båtar, alternativt rengör och desinficera innan de flyttas till andra vattenområden
  • Rensa ej fisk på annat än fångstplatsen

Fakta om parasiten:

Ektoparasiten Gyrodactylus salaris ingår i gruppen haptormaskar/monogener. I denna grupp hittar vi flera Gyrodactylusarter som alla lever på huden på fisk, ofta specialiserade till att sätta sig på en fiskart. Gyrodactylus salaris förökar sig endast på lax och regnbåge men kan även överleva på öring, harr och röding. Parasiten livnär sig genom att äta av fiskhuden, främst fenorna. Den kan orsaka hög dödlighet på lax vid massförekomst och teorier finns att den även kan sprida andra infektionsagens från fisk till fisk.

För mer information om:

Laxparasiten Gyrodactylys salaris
Monitoringprogrammet

Kontakta gärna:
Kommunekolog Anders Lund
0300-83 40 00
anders.lund@kungsbacka.se